לוגו אלכס שפירא ושות׳

נוהל מעודכן להגשת בקשה להחלטת מיסוי

11/05/2015

כללי
כידוע, בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי".
ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בְּשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו.
בחודש אוגוסט 2013 פתחה רשות המיסים מודול אינטרנטי להגשת בקשות להחלטת מיסוי לרבות צירוף צרופות. זאת, לשימושם של המיַיצגים.
במקביל, אתר רשות המיסים כולל מנוע חיפוש המאפשר לאתֵר את התמציות של כל החלטות המיסוי שפורסמו על-ידי הרשות (קישור למנוע החיפוש).
 
המסלולים הירוקים
בשעתו, הוחלט על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.
עד היום פורסמו 14 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
 • טופס 903: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
 • טופס 904: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
 • טופס 905: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
 • טופס 906: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
 • טופס 907: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
 • טופס 911: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
 • טופס 912: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
 • טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
 • טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
 • טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
 • טופס 916: בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 917: בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 922: בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
 • טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס).
הנוהל המעודכן להגשת בקשה להחלטת מיסוי
כאמור, למן חודש אוגוסט 2013 פתחה רשות המיסים לשימושם של המיַיצגים מודול אינטרנטי להגשת בקשות להחלטת מיסוי.
לאור צבירת הניסיון בהפעלת המודול האמור, הוחלט ברשות המיסים (קישור להודעה בעניין זה של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים), כי מעתה מיַיצגים יוכלו להגיש בקשות לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (בכל מערכי המיסוי) אך ורק באמצעות המודול (קישור למודול).
במקביל, ייחדה רשות המיסים טלפון וכתובת דוא"ל ייחודיים לשם כך (טלפון 03-7633450; דוא"ל [email protected].il).