לוגו אלכס שפירא ושות׳

היערכות לקראת שינוי בכללי קיזוז הפסדים שמקורם במכירת ניירות-ערך נסחרים

27/08/2005

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה שונו, בין היתר, כללי קיזוז הפסדים שמקורם במכירת ניירות-ערך נסחרים.

על-פי התיקון, סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בכללי קיזוז הפסדי הון, יחול גם על הפסדים ממכירת ניירות-ערך נסחרים. זאת, בעקבות הביטול של הוראות חלק ה' לפקודה וקביעת שיעור מס אחיד על רווחי הון. בהתאם, נקבע, כי החֵל בשנת-המס 2006, ניתן יהיה לקזז הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך נסחרים כנגד רווחי הון מכל סוג שהוא (לרבות רווח הון החייב במס בשיעור גבוה יותר, כגון: שבח מקרקעין וכו'), כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בשל ניירות-הערך נשוא ההפסד, וכנגד הכנסה מריבית/דִיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על המוכר בגין אותם ריבית/דיבידנד אינו עולה על 25%. ואילו הפסד הון מועבר ממכירת ניירות-ערך נסחרים יקוזז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא ובלבד שאם מדובר בהפסד ממכירת ניירות-ערך מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל.

על-פי הוראות המעבר (שבסעיף 80(ו) לתיקון), הפסד הון מועבר ממכירת ניירות-ערך נסחרים שנוצר לפני 1.1.2006 יקוזז בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה כנוסחן לפני התיקון - קרי: כנגד רווח הון מכל סוג שהוא - וזאת בכפוף לשלושת הסייגים הבאים:

הפסד הון מועבר ממכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, שהמס בשלוֹ לא היה מותר בקיזוז עד ליום 1.1.2006, יוּתר בקיזוז בשנת-המס 2006 כנגד רווח הון ממכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, איגרת-חוב של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה, והחֵל בשנת-המס 2007 יוּתר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת ניירות-ערך מכל סוג שהוא וכן כנגד ריבית או דִיבידנד מניירות-ערך, ובלבד ששיעור המס החָל עליהם אינו עולה על 20%.
הפסד הון מועבר ממכירת ניירות-ערך שנחשבו, לפני התיקון, לניירות-ערך זרים, שלא היה מותר בקיזוז עד ליום 1.1.2006, יוּתר בקיזוז בשנת-המס 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת ניירות-ערך שנחשבו אף הם, לפני התיקון, לניירות ערך זרים, והחֵל בשנת-המס 2007 יוּתר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת ניירות-ערך מכל סוג שהוא וכן כנגד ריבית או דִיבידנד מניירות-ערך, ובלבד ששיעור המס החָל עליהם אינו עולה על 20%.
ואילו הפסד מועבר שהוא הפסד ריאלי מניירות-ערך כאמור בסעיף 6 לחוק התיאומים, שלא קוזז עד ליום 1.1.2006, יוּתר בקיזוז רק כנגד הכנסה ממכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה.

הוראות המעבר אינן מתייחסות להפסד הון שנוצר לאחר 1.1.2006 ממכירת ניירות-ערך נסחרים שנרכשו לפני 1.1.2006. על-כן, ובהעדר הוראה לסתור, על הפסד כאמור תחולנה הוראות הקיזוז החדשות שתוארו לעיל, קרי: ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון מכל סוג שהוא, כנגד הכנסה מריבית/דִיבידנד ששולמו בשל ניירות-הערך נשוא ההפסד, וכנגד הכנסה מריבית/דִיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על המוכר בגין אותם ריבית/דִיבידנד אינו עולה על 25%.

לאור האמור וכעניין של תכנון מס, יש לשקול לדחות ליום 1.1.2006 ואילך את מכירתם של ניירות-ערך נסחרים שגלום בהם הפסד, וזאת על-מנת לעקוף את הוראות המעבר ולהרחיב באופן ניכר את יכולת הקיזוז.

במקביל, יש לשקול לדחות ליום 1.1.2006 ואילך את מימושם של נכסים שגלום בהם רווח הון (לרבות שבח מקרקעין) על-מנת שניתן יהיה לקזז כנגד אותו רווח הפסדים ממכירת ניירות-ערך נסחרים.

יודגש, כי במסגרת התיקון הוסמך שר האוצר לקבוע, בין היתר, הוראות לעניין הגבלת קיזוז הפסדים ממכירת ניירות-ערך, כולם או חלקם, או איסור על קיזוז כאמור. עם זאת, כל עוד לא יעשה שר האוצר שימוש בסמכותו האמורה, תיוותר הפִּרצה שתוארה לעיל בעינה.