לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות חדשות לגבי איגרות-חוב ממשלתיות

31/01/2006

פורסמו תקנות חדשות לגבי איגרוֹת-חוב ממשלתיות: תקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתיות"), תקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה") ותקנות מילווה המדינה (איגרות-חוב מסוג "אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה").

התקנות החדשות מסדירות, בין היתר, את סוגן של איגרות-החוב הממשלתיות, סימונן, דרכי מכירתן, הריבית שהן תישאנה, אופן פדיונן ותשלום הקרן והריבית בגינן.

במקביל, פורסמו תקנות המתקנות את תקנות מילווה המדינה שהותקנו לגבי איגרות-החוב מסוג גילון חדש, גליל ושחר.

יצוין, כי התקנות החדשות כמו גם התקנות המתקנות דלעיל אינן קובעות הוראות באשר לכללי המיסוי החָלים על איגרות-החוב הממשלתיות, שכן כללים אלה קבועים במסגרת פקודת מס הכנסה.