לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחייה נוספת ואחרונה של מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות בְּשל המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה; פורסמו התנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין

17/06/2018

דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ומכס
במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).
עוד נקבעו סנקציות שונות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח.
 
בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016. הרשימה כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 
עוד דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 2.1.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017. הרשימה כוללת 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)
במקביל, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).
 
במבזק מיום 30.1.2018 דיווחנו אודות פרסום הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הדיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח במע"מ ובמכס יידחה ויוגש עד ליום 1.7.2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת-המס 2017 לפקיד-השומה, לפי המוקדם שביניהם. זאת, במקום עד ליום 1.3.2018.
 
בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה  בעקבות פניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת הדיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח במע"מ ובמכס יידחה פעם נוספת ואחרונה כך שהוא יוגש עד ליום 2.10.2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת-המס 2017 לפקיד-השומה, לפי המוקדם שביניהם.
 
החלטת מיסוי מס' 6687/18
עניינה של ההחלטה שבנדון (קישור להחלטה) בפיצולה של חברה פרטית כך שאחת משתי פעילויותיה העסקיות תועבר לחברה חדשה, וזאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה ותוך שמועד הפיצול יהיה (בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר מס הכנסה 6/2018) ביום 31.3.2018; ומיד לאחר מכן, יעבירו בעלי המניות את החזקותיהם בחברה ובחברה החדשה לחברת החזקות חדשה בתמורה להקצאת מניות, וזאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה ומבלי שההעברה כאמור תהווה הפרה (בהתאם לסעיף 105י1 לפקודה).
 
פיצוי מס רכוש
במבזק מיום 10.6.2019 דיווחנו על כך ששר האוצר מר משה כחלון ומנהל הרשות המסים מר ערן יעקב סיכמו על מתן פיצויים בגין נזק עקיף לעוסקים בענף התיירות באזור רמת הגולן ובאזור עוטף עזה בְּשל המצב הביטחוני ששרר באזורים אלו במשך חלק מחוֹדש מאי ובתחילת חודש יוני.
בעקבות אירועים אלה הוחלט, כי ניזוק המתגורר באחד מהיישובים באזורים המוגדרים, עיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח והעומד בקריטריונים והמועדים שנקבעו בהנחיה שפרסמה רשות המסים (קישור להנחיה), יהיה זכאי לתבוע פיצויים בְּשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו טופס תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם לעסקי תיירות בְּשל ביטול הזמנת לחדרי אירוח וחדרי מלון בצפון בתאריכים 9.5.2018–12.5.2018 (כולל) וביישובי עוטף עזה בתאריכים 29.6.2018 ועד 2.6.2018 (כולל).
 
להורדת הטופס, לחצו כאן.
 
תנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין
במבזק מיום 30.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק התכנית הכלכלית"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, מספר תיקונים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיפים 51 ו-52 לחוק (המהווים את תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין), ע' 211–212), וזאת במועדי התחולה המנויים בחוק: ראשית, התאפשר רישום של זכות במקרקעין בטאבו במקרים מסוימים בהם החשש מאי-תשלום המס נמוך, וזאת גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המיסים; שנית, קוּצר חלק מהמועדים הקבועים בחוק ביחס לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מיסים.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הוראות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק), התשע"ח-2018 (קישור להוראות).
במסגרת ההוראות, קבע מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, את התנאים שצריכים להתקיים ברוכש, במועד בדיקת בקשתו לקבלת אישור המנהל כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, כדי שיחול לגבי רכישתו סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק.
ההוראות תעמודנה בתוקפן בתקופה הקבועה בסעיף 53(א) לחוק התכנית הכלכלית, דהיינו בתקופה שתחילתה בחלוֹף 180 יום מיום תחילתן של התקנות לפי סעיף 76א לחוק מיסוי מקרקעין וסיומה ביום 30.4.2020.