לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה

02/01/2013

במבזק מיום 14.8.2011 התייחסנו בהרחבה לפרסומו של תיקון 185 לפקודת מס הכנסה, בגדרוֹ בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על הלוואות בין חברתיות, ובכלל זאת תוקנו הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85 לפקודת מס הכנסה.

ואילו במבזק מיום 2.11.2011 התייחסנו לפרסום התיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 ("תקנות 3(ט)"), לפיו שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה יהיה 5.24% לשנה, בכפוף לעדכון השנתי הנגזר משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על-ידי הבנקים והמפורסם על-ידי בנק ישראל.

היום פורסמו ברשומות הודעות של שר האוצר (קישור להודעות), לפיהן שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט)* ו3(י)** לפקודה הם כדלקמן:

* תקנה 2 לתקנות 3(ט).
** תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.
  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה בשנת-המס 2013 – 5.47%;

  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) בשנת-המס 2013 – 4.1%.