לוגו אלכס שפירא ושות׳

נוצר לך הפסד עסקי בשנת-המס 2007? אל תמהר לקזזו כנגד רווחים בשוק ההון

12/03/2007

לאחרונה פורסם חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 ("חוק ההסדרים"). 
חוק ההסדרים אוצֵר בחובּו שורה ארוכה של הוראות שעניינן במספר רב של חוקים. לגבי חלק מהוראות אלו התייחסנו במבזק מיום 11.1.2007 (לעיון במבזק זה לחצו כאן).

כפי שכבר הסברנו, חוק ההסדרים כלל, בין היתר, תיקון להוראות סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, שעניינן בכללי קיזוז הפסד מועבר שמקורו בעסק או במשלח-יד.
על-פי התיקון, הפסד מועבר שמקורו בעסק או במשלח-יד יהיה מותר בקיזוז, בשנות-המס שלאחר שנת-המס שבה נוצר, לא רק כנגד סך כל ההכנסה החייבת באותן השנים מעסק או ממשלח-יד (לרבות רווח הון בעסק או משלח-יד), אלא גם כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם,* באותן השנים, מעבודה (לרבות כל טובת הנאה ותשלומים המהווים הכנסת עבודה) בהתקיים מספר תנאים מצטברים** ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יוּתר לקזזו בשנה שלאחריה.

* השימוש בתיבה "אותו אדם" נועד, כך נראה, לשלול את האפשרות לקזז את ההפסד העסקי המועבר כנגד הכנסת עבודה של בן-זוגו של הנישום.
** ואלה התנאים המצטברים: [א] לאותו אדם לא הייתה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בשנת הקיזוז; [ב] אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח-היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז; ו-[ג] מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית, מחברה משפחתית או מחברה שקופה.

תחולת התיקון – שנועדה לאפשר לבעל עסק/משלח-יד שהפסיק פעילותו עקב הפסדים והפך לשכיר לקזז את אותם הפסדים כנגד הכנסתו ממשכורת בשנות-המס הבאות – נקבעה לגבי הפסד מעסק או ממשלח-יד שנוצר בשנת-המס 2007 ואילך.

לאור האמור, אם וככל שנוצר/עתיד להיווצר לנישום הפסד עסקי מ"חיסול העסק" בשנת-המס 2007 ומנגד נצמחו/עתידים להיצמח לאותו נישום רווחים בשוק ההון בשנה זו, על הנישום לשקול שלא לקזז את ההפסד העסקי כנגד אותם רווחים אלא להעבירו לשנת-המס 2008 ואילך ולקזזו כנגד ההכנסה שיפיק ממשכורת (בכפוף לתנאים הרלבנטיים).

בהקשר זה נזכיר, כי אין חובה לקזז הפסד עסקי שוטף כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החָל עליהם אינו עולה על 20%. דהיינו, אי-קיזוז ההפסד העסקי השוטף בשנת-המס 2007 כנגד אותן הכנסות "מועדפות" לא יביא לאיונו של ההפסד והנישום יוכל להעבירו לשנת-המס 2008 ולקזזו כנגד הכנסת עבודה החייבת, על-פי רוב, במס בשיעור גבוה יותר (זאת, בין היתר, לאור העובדה שהכנסת עבודה חייבת גם בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות).