לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תזכירי חוק התכנית הכלכלית בתחום המיסוי: מס על דירה שלישית; חוק לעידוד השקעות הון; שינוי שיעורי המס ונקודות זיכוי

06/09/2016

פורסמו שלושה תזכירי חוק:
  • האחד (קישור לתזכיר) שעניינו בהטלת מס על מחזיקי שלוש דירות או יותר בְּשל החזקת הדירה השלישית ומעלה ("מס ריבוי נכסים"), וזאת בשיעור 1% מערך ממוצע של דירה למ"ר (שעומד נכון להיום על 15,148 ש"ח), כשהוא מוכפל במקדם שמבוסס על מדד חברתי-כלכלי ומדד פריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור המס יוכפל בשטח הדירה שמצוין בחיובי הארנונה ויוגבל לסך של 1,500 ש"ח לחודש עבוּר דירה.
    התזכיר קובע הֶסדרים משלימים אשר יאפשרו את גביית המס, כשמערכת הגבייה תופעל על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין ולצורך כך יינתנו לו הסמכויות הנדרשות.
    בנוסף, התזכיר קובע הוראות לעניין שומה, תשלום המס וגבייתו, עונשין והוראות נוספות.
  • בגדרו של התזכיר השני (קישור לתזכיר) מוצע להוסיף לפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון את סימן ב3 לפיו תינתנה הטבות למפעל טכנולוגי מועדף בְּשל הכנסה הנובעת מקניין רוחני (והמוגדרת בתזכיר כ"נכס לא מוחשי").
    זאת, לצד תיקוני חקיקה נוספים בחוק.

  • ואילו התזכיר השלישי (קישור לתזכיר) כולל את השינויים המוצעים הבאים: הורדה בשני שלבים של שיעור מס החברות מ-25% ל-23%, ובמקביל התאמות מדרגות המס על יחידים; הגדלת שיעור המס על הכנסה מהימורים והגרלות מ-30% ל-35%; ומתן נקודת זיכוי (במקום מחצית נקודת זיכוי) ליחיד תושב ישראל שסיים לימודי מקצועי שהם בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה (וזאת, בדומה לנקודת הזיכוי הניתנת לבוגרי תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה הלומדים היקף שעות דומה לצורך קבלת התואר).