לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית חדשה של רשויות המס – שינויים בניתוב ושידור הדו"חות לשנת-המס 2006

20/06/2007

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה (קישור להוראה) הכוללת פירוט של השינויים שחלו בדו"חות לשנת-המס 2006 (הן לגבי יחידים והן לגבי חברות) וכן הנחיות בדבר אופן יישום שינויים אלה בניתוב ובשידור הדו"חות.

תשומת לבכם למספר נושאים הנכללים בהוראת הביצוע החדשה:

 • חישוב נפרד לפי סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (סעיף 3.1 להוראת הביצוע);

 • סעיפים 9(5) ו-37 לפקודה (סעיף 3.2 להוראת הביצוע);

 • שינוי בחישוב ניכוי/זיכוי לפי סעיפים 45א ו-47 לפקודה בעקבות תיקון 152 (סעיף 3.3 להוראת הביצוע);

 • סיום לימודים לתואר אקדמי/לימודי הוראה (סעיף 3.6 להוראת הביצוע);

 • חישוב ושידור מס ששולם בחו"ל (סעיף 3.7 להוראת הביצוע);

 • שינויים בפטור מהגשת דו"ח שנתי (סעיף 3.11 להוראת הביצוע);

 • נספחים מעודכנים לגבי רווח הון מניירות-ערך (סעיף 3.12 להוראת הביצוע);*

 • תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון (סעיף 4.1 להוראת הביצוע);

 • דו"ח מאוחד לפי סעיף 23 לחוק עידוד התעשיה (מיסים);

 • פירוט תקרות סכומים לשנת-המס 2006 (נספח מס' 1 להוראת הביצוע);

 • פירוט שדות שנוספו/בוטלו/שונו בדו"חות המס (נספח מס' 2 להוראת הביצוע).

* תשומת לבכם לדוגמאות למילוי טופס 1322 (נספח ג') שבעמוד 15 להוראת הביצוע.