לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 169 – פטור ממס על הכנסות פיננסיות לתושבי-חוץ והפחתת המס על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל

01/01/2009

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008 ("התיקון") (קישור לתיקון), הכולל את הוראות המיסוי שבתוכנית ההאצה הכלכלית שאוּמצה במטרה לסייע למשק הישראלי.
הוראות אלו מקנות פטוֹר ממס לתושבי-חוץ בגין ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים על איגרות-חוב נסחרות ועל רווח הון ממכירת ניירות-ערך של חברות ישראליות.
בנוסף, קובעות ההוראות הפחתת מס זמנית (בשנת-המס 2009) על דיבידנד שמקבלת חברה תושבת ישראל מחברה תושבת-חוץ.

במבזקים הקרובים נידרש בהרחבה להוראות התיקון ולתנאים והסייגים שנקבעו בגִדרן.