לוגו אלכס שפירא ושות׳

התראה לגבי עיצומים כספיים, תשלומים למשפחות אומנה, החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, סיוע לישובי הנגב ופחת על מתקנים לייצור חשמל

22/07/2015

פורסמו הודעות וחוזרים מטעם רשות המיסים וכן תיקוני חקיקה:
 
הודעות התראה לפני הטלת עיצום כספי או קנס איחור
פורסמה הודעתה של גב' מיכל שרון, מנהלת תחום בכירה בחטיבת שירות הלקוחות של רשות המיסים בנושא משלוח הודעות בדוא"ל למיַיצגים, בגדרן תינתן התראה בדבר הטלת עיצומים כספיים/קנסות איחור בהגשת דו"ח בעקבות מדידת הֶסדר הארכות ליחידים ב-30.6.2015 (קישור להודעה)
 
חוזר מס הכנסה 1/2015
פורסם חוזר מס הכנסה מס' 1/2015 בנושא: תשלומי משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשפחות אומנה, משפחתונים ולתמיכה ביתית (קישור לחוזר)
בגדרו של החוזר, מפורטים ההסדרים בדבר תשלומים שונים למשפחות אומנה ולמסגרות דומות וכן הוראות בדבר מיסויָם של תשלומים כאמור. זאת, הן ביחס לעבר והן על-פי הֶסדר המיסוי המעודכן שמובא במסגרת החוזר.
 
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2015
פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015 בנושא: ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה (קישור לחוזר)
עניינו של החוזר בחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה ("החברה"), שהוקמה על-פי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו–2006, ובכלל זאת בכללי המיסוי החָלים על שחרור נכסים של נספי שואה מהחברה ליורשים ועל מימוש נכסי המקרקעין בידה.
 
תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
פורסמו תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה–2015 ("התקנות"(קישור לתקנות).
במסגרת התקנות נקבע, כי הוראות סעיף 11 וחלק ב לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז–2007, תחולנה גם בשנים 2015 ו-2016.
כתוצאה מכך, תושבי היישובים הבאים יקבלו הנחה בשיעור 20% על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה של 241,080 ש"ח (נכון לשנת-המס 2015) עד ליום 31.12.2016: אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור-חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זימרת, חוות השיקמים, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מבקיעים, מכן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה אברהם, שדה ניצן, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יוסף ותקומה.
 
תיקון לתקנות הפחת
ביום 24.5.2010 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע–2010 ("התקנות"(קישור לתקנות).
במסגרת התקנות נוספה, בין היתר, תקנה לפיה יוקנה פחת בשיעור 25% לגבי מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (שהוגדרה לעניין זה כ"טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם") או בטכנולוגיה סולאר-תרמית (שהוגדרה לעניין זה כ"טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה").
עוד נקבע, כי תחולת התקנה כאמור תהא לגבי מיתקן לייצור חשמל שיום הפעלתו חל בתקופה שמיום 1.1.2009 ועד לתום שנת-המס 2013.
היום פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ה–2015 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו הוארכה תחולת התקנה האמורה עד לתום שנת-המס 2015.