לוגו אלכס שפירא ושות׳

חודשו הקלות המס לבניינים להשכרה למגורים

16/12/2009

פורסם ברשומות חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון חודשו הקלות המס שניתנו מכוח פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון לבניינים להשכרה עד שנת-המס 2006 והקלות אלו הוחלו גם לגבי בניינים חדשים להשכרה (כהגדרתם בתיקון).
בנוסף, הופחתו שיעורי המס שיחולו על ההכנסה החייבת או השבח הריאלי ממכירה או מהשכרה של בניין חדש להשכרה כאמור, כך שלגבי חברה יופחת שיעור המס ל-11% ולגבי יחיד ל-20%.*

* שיעורי המס המופחתים יחולו על הכנסה כאמור שתופק משנת-המס 2009 ואילך, לרבות לגבי בניינים חדשים להשכרה שאושרו ככאלה אף לפני תחילת התיקון.