לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה נכדה לתוך חברה בת

08/06/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה במיזוג חברה נכדה בבעלות מלאה (100%) לתוך חברה בת* בהתאם להוראות החלק השמיני בחוק החברות ולהוראות סעיף 103ג לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995.

* חברת הבת מוחזקת בשיעור 100% על-ידי חברת האם ואלו מגישות דו"חות מאוחדים לצורכי מס על-פי חוק עידוד התעשיה (מסים).

בגדרהּ של ההחלטה אוּשר המיזוג המבוקש, וזאת בכפוף למספר תנאים והוראות לרבות ביחס לקיזוז ההפסדים שנוצרו בחברה הבת ובחברה הנכדה עוֹבר למיזוג.

קישור להחלטה