לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הרחבת מסגרת הטבות המס הפנסיוניות

15/05/2012

פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 ("תיקון 190").

בגדרו של התיקון, הורחבה מסגרת הטבות המס הפנסיוניות ובכללן אלו הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה, וזאת תוך התאמה לתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל (במסגרתו בוטלה האפשרות לחיסכון בקופות הגמל לתגמולים למטרת קבלת סכום הוני ובנוסף נקבע בו, כי משיכת כספים שיועדו לקצבה באמצעות היוּונם לסכום חד-פעמי תותר אך ורק בתנאי שהמושך הותיר בידיו סכום להבטחת קצבה מזערית). 

קישור לתיקון