לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חוק עידוד השקעות הון

24/07/2013

פורסמה החלטת מיסוי חדשה (החלטת מיסוי בהסכם) בנושא חוק עידוד השקעות הון (החלטה מס' 2593/13).

עניינה של החלטת המיסוי בחברה תושבת ישראל שעוסקת בפיתוח וייצור מכשירי בקרה ומדידה.
החברה קיבלה בעבר החלטת מיסוי בהסכם לגבי הרחבת המפעל המוטב שבבעלותה הממוקם באזור פיתוח א', ולפיה המפעל ייחשב ל"מפעל תעשייתי" והכנסתה תהווה ל"הכנסה מוטבת", כמשמעות מונחים אלה בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, כנוסחו לפני תיקון 68.
עם זאת, היות שהחברה מבצעת את הפיתוח והייצור במפעלה באמצעות קבלני-מִשנה הממוקמים באזורים הנחותים מאזור פיתוח א' כמו גם באמצעות קבלני-מִשנה מחוץ לישראל, נקבע בהחלטת המיסוי הקודמת, כי חלק מהכנסה החייבת של המפעל יהווה הכנסה לא מוטבת ולא יהיה זכאי להטבות ואילו חלק מההכנסה החייבת של המפעל המוטב יהיה זכאי להטבות המוקנות בחוק למפעל שאינו באזור פיתוח א'. 

במסגרת החלטת המיסוי החדשה הסכימה החטיבה המקצועית לקבל את בקשת החברה לוותר על תחולת הוראות סעיפים 51א-יד לחוק (כנוסחם עד לתיקון 68) לגבי הכנסתה המועדפת ולהחיל עליה את הוראות תיקון 68 לעניין "מפעל תעשייתי" ו"הכנסה מועדפת".
זאת, בכפוף לתנאים והמגבלות שנקבעו בהחלטה הקודמת ובהחלטה הנוכחית, ובכלל זאת הגשת הודעה מתאימה על-גבי טופס 908 לפקיד-השומה ולרשות המסים.