לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות הכופר למחצית השנייה של 2013; מיסוי תושבי ישראל שעובדים בחו"ל; כספים ממימוש מקרקעין באיראן כהסבר לגידול בהון

24/11/2015

פסק-הדין של בית-המשפט העליון בענין כהן ובן אפרים
במבזק מיום 26.12.201 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין דורון כהן וגד בן אפרים (קישור לפסק-הדין).
 
המערערים, דורון כהן וגד בן אפרים, הועסקו במשרד ראש הממשלה ונשלחו לשליחות בת מספר שנים מחוץ לישראל.
המעסיק חישב את חבותם של המערערים במס הכנסה בהתאם לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב–1982 ("הכללים"). בהתאם, לא נוכה למערערים מס הכנסה במקור בגין הכנסה שנתית בסכום כולל של 4,000$ לשנה (לכל אחד מהם), ובנוסף הוכרו הוצאות שכ"ד בחו"ל.
בנוסף, בהיות המערערים עובדים של משרד ראש הממשלה, שולמו להם סכומים נוספים בגין הוצאות רפואיות, החזרי ביקורי מולדת, הוצאות שכר לימוד והוצאות מטען.
בדו"חות המס השנתיים שהגישו המערערים לשנות-המס שבערעור, ביקש כל אחד מהם שלא לפטוֹר הכנסה בגובה של 4,000$ לשנה ממס הכנסה בהתאם לכללים, להתיר בניכוי הוצאות שכר דירה בהתאם לכללים ולשלם מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת על-פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה ולא בהתאם לשיעורי המס הקבועים בכללים.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי ס' הנשיא, השופטת ש' וסרקרוג, דחה את הערעור.
השופטת וסרקרוג קבעה, כי הכללים, אשר נקבעו מכוח סעיף 67א לפקודת מס הכנסה, מהווים בגֶדר שיטת מס ספציפית בנוגע לעובדים תושבי ישראל בחו"ל, ועל-כן העובדים כאמור אינם זכאים לבחוֹר בחישוב אחר לפי סעיף 121 לפקודה או בחישוב המשלב בין סעיף 121 לבין הכּללים.
זאת, למרוֹת שהוצע לתקן את הכללים באופן שחישוב המס על-פיהם ייעשה לפי הסכומים והשיעורים הנקובים בסעיף 121 לפקודה.
 
המערערים ערערו על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, אך בעקבות המלצת השופטים נ' הנדל, נ' סולברג וא' שהם, חזרו בהם ב"כ המערערים מן הערעור.
במסגרת פסק-הדין (ע"א 799/14) צוין, כי יש טעם בדברי ב"כ המערערים לפיהם היעדר עדכון של הוראות סעיף 67א לפקודת מס הכנסה, הכְּללים והתקנות ייתכן ודורש חשיבה נוספת על-ידי המחוקק, וזאת בשים לב לשוני המעשי מאז שנחקקו החוק והתקנות ועד לתקופה זו.
 
פסק-הדין בעניין סלוקי ואח'
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין עזבון המנוחה צפורה סלוקי כהן ז"ל ואח' (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בששה ערעורים שאוחדו על שומות המס לשנים 2005–2009 שהוציא המשיב (פקיד-שומה אשקלון) לכל אחד מששת המערערים, שהינם חמישה אחים (המערערים 2–5) ואמם המנוחה (המערערת 1) שנפטרה בשנת 2014, לאחַר שהוגשו הערעורים.
עד לשנת 2007 היו ששת המערערים שותפים בששה חלקים שווים ב"שותפות שלמה סלוקי ובניו" שעיסוקה בחקלאות בשטחים החקלאיים שבהחזקתה.
עניינן של השומות* בגידול הון שמצא המשיב אצל כל אחד מהמערערים ואשר בהיעדר הסבר סביר למקורו נזקף כהכנסה חייבת לכל אחד מהם בשנות-המס הרלבנטיות.
* יצוין, כי במקור ערך המשיב למערערים שומה אלטרנטיבית וחלופית ובה מצא כי התוצאה העסקית המשתקפת בדו"חות המערערים לשנים 2005–2008 (מעסקי החקלאות של השותפוּת) אינה סבירה, ועל-כן הוסיף להכנסות השותפוּת תוספת מחזור כפי שקבע ובהתבסס על חוות-דעת וניתוחים כלכליים שערך. ברם, במסגרת סיכומי התגובה הודיע המשיב כי אינו עומד יותר על טענותיו ביחס לשומה החלופית.
לטענת המערערים, לעומת זאת, מקור גידול ההון בכספי מימוש נכסי מקרקעין שירשה אמם המנוחה באיראן ואשר הועברו, לטענתם, במהלך השנים בדרכים עלומות מאיראן לישראל על-ידי אחיה של האם ודודם של המערערים.
עוד טענו המערערים, וזאת לחלופין, כי גידול ההון הנטען לשנת 2005 יוחס על-ידי המשיב שלא כדין לשנה זו בלבד בהיותה השנה "הפתוחה" האחרונה שניתן היה להוציא בגינהּ שומות; שעה שמתבקש היה בנסיבות הדברים לייחֵס את הגידול הנטען לשנים קודמות ש"נסגרו".
 
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי הנשיא י' אלון, דחה את הערעורים ברובם.
 
החלטות ועדות-הכופר ברשות המסים
רשות המסים פרסמה את החלטות ועדות-הכופר למחצית השנייה של שנת-המס 2013 (קישור לקובץ).
 
הקובץ כולל 85 החלטות, מתוכן 45 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-40 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.
בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.
 
קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ) ולקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ).