לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו העמדות החייבות בדיווח לשנת 2019 | היטל עובדים זרים | ערר מס רכוש | טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020 | הנחיה בנושא תשלומים בתקופת הבחירות

30/12/2019

לפניכם המבזק האחרון לשנת-המס 2019 והמהווה את המבזק ה-61 שנשלח השנה.

אנו מאחלים לכם שנה אזרחית חדשה שמחה, שקטה ומוצלחת!


רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת-המס 2019

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.

ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

עוד נקבעו סנקציות שונות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח.

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016.
הרשימה כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)

עוד דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 2.1.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017.
הרשימה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)

במקביל, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיוח לגבי שנת-המס 2018.
רשימה זו כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד (קישור לרשימה), דהיינו לא פורסמו כלל עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הבוקר את רשימת העמדות החייבות בדיוח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כוללת עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד, דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף תַמשכנה לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות בנושא מכס), זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

ואלו הן העמדות החדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) המצטברות לכדי 80 עמדות (!!!) (קישור לרשימה המצטברת): חישוב סכום הרר"ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי; חישוב סכום הרר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות; סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות; מיזוג משולש הופכי; הפסד מעבודה ממושכת; ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של "יחידות עבודה"; ניכוי בגין נזקי טבע; ניכוי בגין התקפות מהאויר; חלוקת רווחים כלואים; מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות; אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI); תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית; הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי; שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ"ז; דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה; חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות; תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות; תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר; חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה; והחזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה.


היטל עובדים זרים

במבזק מס' 1816 מיום 27.10.2019 דיווחנו אודות פרסומם של שני פסקי-דין נוספים בנושא שאלת החבות בהיטל עובדים זרים לפי סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 ("חוק הבראת כלכלת ישראל"):

* סעיף זה קובע כדלקמן: "מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות – 10% [הוראת שעה: בתקופה שמיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2020 יבוא: בענף החקלאות – 0%], ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין – 15%."

האחד, בעניין אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ (קישור לפסק-הדין).
בפסק-דין זה, דחה בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת י' סרוסי, את נסיונה של המעררת לאבחן את עניינה מהלכת סעד וכן דחה את טענתה, כי המפקח שהוציא את השומה אינו מוסמך להוציא שומת ניכויים (ראו פס' 9–36 לפסק-הדין), תוך שהוא מחיֵיב את המערערת בהוצאות בסך 45,000 ש"ח.

השני, בעניין עמי תעשיות אלומיניום בע"מ (קישור לפסק-הדין).
בפסק-דין זה, דחה בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופטת י' ייטב, את טענת המערערת לפיה היא חייבת בתשלום היטל עובדים זרים בשיעור מופחת של 15% (במקום 20%) על-פי סעיף 45 לחוק הבראת כלכלת ישראל, באשר עובדים אלה עָסקו בתעשיה.
זאת, בדומה לעמדתו של השופט א' גורמן בפסק-הדין בעניין דב שמירה, ניקיון וכח אדם בע"מ* ובניגוד לעמדתו של השופט ד"ר ש' בורנשטין בפסק-הדין בעניין טומי ווש בע"מ.**

ע"מ 11654-01-18. למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.
ע"מ 29283-08-16. למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.

עם זאת, השופטת ייטב קיבלה את טענת המערערת לפיה יש לבטל את הקנס בשיעור 5% שהמשיב הטיל עליה בהתאם להוראות סעיף 191א לפקודת מס הכנסה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, בעניין אי.אם.שגב תעשיות בע"מ (קישור לפסק-הדין).

השופט ד"ר בורנשטין נותר בעמדתו בעניין טומי ווש בע"מ וקבע, כי שיעור ההיטל החָל על העסקת העובדים הזרים על-ידי המערערת בענף התעשיה הינו 15% (כטענת המערערת) ולא 20% (כעמדת המשיב, פקיד-שומה רחובות).


ערר מס רכוש

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין יפרח.

עניינו של פסק-הדין בערעור וערעור שכנגד על החלטת ועדת-הערר לעניין מס רכוש וקרן פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף), מחוז דרום, בגדרהּ נדחתה תביעתו של המערער בגין נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות מבצע "צוק איתן". עם זאת, הוועדה פסקה למערער פיצוי חלקי בסך 5,456 ש"ח.
לטענת המערער, היה על הוועדה לקבל את תביעתו ולפסוֹק לו פיצוי במסלול מחזורים מותאם, בשים לב להיותו "עסק חדש" או עסק שמאפייני הפעילות שלו אינם מאפשרים לחשב את גובה הנזק העקיף.
לעומת זאת, לטענת מנהל מס רכוש, בפסיקת הפיצוי על-פי "מסלול החקלאות" חרגה הוועדה מסמכותה ודנה במסלול שכְּלָל לא נבחן על-ידי המנהל; ולמנהל אף לא ניתנה כל הזדמנות להעלות את טענותיו לעניין הפיצוי על-פי המסלול האמור.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור וקיבל את ערעור המנהל (קישור לפסק-הדין).


הפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא הפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020 (קישור להנחיה).

בגדרהּ של ההנחיה צוין, כי בשנת 2020 יחולו הכללים וההוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והנספח הנלווה לכללים כפי שפורסמו לשנת 2019 (קישור לכללים וההוראות) (קישור לנספח).
בנוסף, ההנחייה כוללת את רשימת בתי תוכנה שקיבלו אישור לשיווק מערכת ממוחשבת למילוי טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020.


הנחיה בנושא תשלומים בתקופת הבחירות

הנחיה נוספת של רו"ח פזית קלימן פורסמה בנושא הבחירות לכנסת העשרים ושלוש שיתקיימו בחודש מרץ 2020 (קישור להנחיה).

בגדרהּ של ההנחייה מפורטות הוראות הן לגבי תשלומים שחלים לגביהם חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו* והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים במסגרת הבחירות.

* הוראות הדין המיוחד (דהיינו, חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 ותקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996) אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח-ידו או עבודתו של המקבל.