לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – לשנת-המס 2013

09/01/2013

כידוע, פקודת מס הכנסה ותקנותיה קובעות חובת ניכוי מס במקור בשיעורים שונים על מי שמשלם סוגי הכנסה שונים. לצד חובה זו, הוקנתה לפקיד-השומה סמכות להקטין את שיעור הניכוי במקור עד כדי מתן פטוֹר מניכוי כאמור.

היום פורסמה הוראה מקצועית של רשות המיסים בנושא זה (קישור להוראה).