לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא חוק האנג'לים (הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ)

13/06/2012

במבזק מיום 27.6.2011 התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.

ביום 26.10.2011 פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה (קישור לחוזר). 

הבוקר פורסמה החלטת מיסוי (החלטת מיסוי 7457/12) שעניינה בחברה שגייסה הון כנגד הקצאת מניות, לצורך מימון פעילות המחקר והפיתוח בחברה, כאשר חֵלֶק מהמשקיעים שהשתתפו בהקצאה השקיעו בחברה סכומי כסף העולים על התקרה הרלבנטית (5 מליון ש"ח) וחֵלקם אף קרובים זה לזה.

בגדרהּ של ההחלטה נדוֹן, בין היתר, יישומו של אחד התנאים לסיווּגה של החברה כ"חברת מטרה", ולפיו 75% לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלוֹ הוקצו לו מניות בחברה, משַמשים ל"הוצאות מחקר ופיתוח" (כהגדרתן בחוק האנג'לים), לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.