לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק הקובעת פטור ממס חברות לתאגידי מים וביוב ופטור ממס לרשות מקומית בגין הכנסה מריבית/דיבידנד שמקורה בתאגיד כאמור

09/05/2012

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012 ("הצעת החוק").

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לפטוֹר ממס רשות מקומית בגין שני סוגי ההכנסות הבאים:
האחד, הכנסה מדיבידנד מרִווחי תאגיד מים וביוב* המחולק בשנות-המס 2015-2011 ("שנות ההטבה") לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

* תאגיד מים וביוב - חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001, שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי הַשליטה בה.

השני, הכנסה מריבית שנצברה בתקופת ההטבה ומשולמת בתקופה זו על-ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, בְּשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד.

עוד מוצע בהצעה לפטוֹר ממס חברות את הכנסתו של תאגיד מים וביוב (כמשמעותו לעיל).

קישור להצעת החוק