לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח אחיד על הדוחות הכספיים – טופס 6111

19/01/2006

לדוח"ות המס השנתיים נוסף נספח חדש ובו מפורטים סעיפי הדו"חות הכספיים. במסגרת זו יפַרט כל עסק את סעיפי הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) לרבות דו"ח התאמה לצורכי מס, על-גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 והמהווה נספח לדו"ח השנתי.

הדו"ח יפַרט את ההכנסה ויצורפו אליו מאזן וחשבון רווח והפסד. ואילו בטופס החדש (מספרו 6111) ישבוצו כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.

הדיווח המלא והאחיד של דו"חות כספיים באמצעות הטופס החדש ייכנס לתוקף לגבי שנת-המס 2005. זאת, בהתאם לסיכום בין מנהל רשות המיסים, רו"ח ג'קי מצא, לבין נציגי לשכת רו"ח ולשכת יועצי המס.

בהתאם לסיכום, ועל-מנת לאפשר הטמעה הדרגתית של המהלך, לא תחול סנקציה על מי שיגיש את הדו"ח השנתי ללא הטופס עד למועד הדיווח בחודש אוגוסט. עוד סוכם, כי הדיווח בטופס יהיה בהתאם לפרטים אשר כלולים בספרי העסק ללא צורך בביצוע הפרדה בין נתונים.
כמו-כן, בהתאם לסיכום, חובת הדיווח המלא לפי השיטה החדשה לא תחול על חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ-300,000 ₪.