לוגו אלכס שפירא ושות׳

פודקסט בנושא רכבי חשמליים | תובענות ייצוגיות נגד רשות המיסים | הגשת דו"ח שנתי מקוּון ליחידים – תזכורת

פודקסט בנושא רכבי חשמליים

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלתה לערוץ שיחה עם מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים, בנושא רכבים חשמליים.
להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן).

הגשת דו"ח שנתי מקוּון ליחידים וכן דו"ח לבעלי שליטה לשנת-המס 2022 – תזכורת

נבקש להזכירכם, כי ביום 2.4.2023 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים, חברות ומלכ"רים) להגשת הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2022,* כאשר מועד הגשת הדו"ח לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון** וכן יחידים בעלי שליטה – נדחה ליום 30.6.2023, דהיינו עד ליום ו' הבא.

* לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים. ראו לעניין זה את הודעתו מיום 30.3.2023 של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022 – הֶסדר האורכות למיַצגים (קישור להודעה). ההודעה מפרטת, בין היתר, את מועדי הארכּות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.
** סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, שנוסף במסגרת תיקון 161, קובע, כי יחיד החייב בהגשת דו"ח מכוח הוראות סעיף 131(א)(1)-(4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6) לפקודה, ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודה, יגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוּון, כפי שיורה מנהל רשות המיסים, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל, שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים, וכן פֶּלֶט חתום בידיו של הדו"ח האמור ("דו"ח עצמאי מקוּון"). עוד נקבע, כי יחיד כאמור שלא הגיש דו"ח עצמאי מקוּון, יראוהו, לעניין הוראות פקודת מס הכנסה, כמי שלא הגיש דו"ח. עם זאת, סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה מַסמיך את שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוֹע סוגי יחידים שיהיו פטוּרים מחובת הגשת דו"ח עצמאי מקוּון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקָבעו בתקנות. מכוח אותו סעיף 131(ב2)(4) לפקודה, הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010, הפוטרות יחידים מסוימים מהגשת דו"ח עצמאי מקוּון.

מטבע הדברים, בהכנת הדו"ח השנתי, לרבות נספחיו השונים,* יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לחישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכלל זאת לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו');** זכאות להקלות ופטוֹרים ממס (יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל)); בחירה בין חישוב נפרד לבין חישוב מאוחדקיזוז מושכל של הפסדים לסוגיהם השונים, לרבות הפסדים שמקורם בשוק ההון;*** דיווח על תכנוני מס חייבים בדיווח,**** חוות-דעת חייבות בדיווח ועמדות חייבות בדיווח, ככל שרלבנטיים; יישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, ככל שחלות; דיווח על הכנסות ורווחים/הפסדים שמקורם במטבעות דיגיטלייםניתוק תושבוּת לצורכי מס ובכלל זאת מילוי טופס 1348 ועוד.

* נזכיר, כי ביום 22.2.2023 פרסמה רשות המסים את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2022 (קישור למדריך).
** יושם אל לב, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עלולים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונוּת הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.
*** נזכיר, כי המוסדות הכספיים אינם מבצעים קיזוז הפסדים בין חשבונות שונים שבבעלות אותו נישום ואינם מביאים בחשבון הפסדים שנוצרו בשנות-מס קודמות.
**** בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006.

מובן שמשרדנו עומד לרשותכם בעניין זה.


תובענות ייצוגיות נגד רשות המיסים

בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בשל חפיפה עם בקשה אחרת

ביום 14.10.2021 הגיש מר מנחם קירשבלום לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בטענה לחיוב וגביה במס הכנסה של קנסות ללא צידוק חוקי במסגרת עריכת ו/או הנפקת ו/או תיקון שומה ו/או שינוי מרכיביה, בנסיבות בהן לנישום לא קיים חוב מס המאפשר ו/או מצדיק הטלת קנס כלשהו.

בחודש אפריל 2020, הגישו ה"ה שמואל אבקסיס ועזרא שהרבני לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אף היא, נגד רשות המיסים.

ביום 30.11.2021 הגישו ה"ה אבקסיס ושהרבני לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לעיין בתיק בית-המשפט בעניין קירשבלום, מכוח תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003.
בית-המשפט נעתר לבקשה במסגרת החלטתו מיום 9.12.2021 (קישור להחלטה).

בעקבות עיונם בתיק בית-המשפט בעניין קירשבלום, הגישו ה"ה אבקסיס ושהרבני לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לפיה בית-המשפט יורה למר קירשבלום לתקן את הבקשה לאישור שהגיש, וזאת מהטעם שמתקיימת חפיפה חלקית בינה לבין בקשתם לאישור הקודמת בזמן.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הבקשה להורוֹת על תיקון בקשת האישור בעניין קירשבלום, ללא צו להוצאות (קישור להחלטה).

בקשת הסתלקות

ביום 14.6.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין האני טנוס.

עניינו של פסק-הדין בבקשת המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בְּשל חיוב שלא כדין במע"מ בגין רכישת מוצרים מאתרי אינטרנט בחו"ל,* בהסכמת המשיבה.

* לפי הנטען, המבקש ואנשים נוספים אשר רכשו מוצרים מאתרי אינטרנט בחו"ל, אשר נכרכו במשלוח שפוצל למספר חבילות, חויבו במע"מ ביֶתֶר כך שכל אחת מהחבילות חויבה בגין הערך הכולל של המשלוח.

הצדדים הסכימו לטעון בשאלת פסיקת גמול ושכר-טרחה בכל הקשור עם בקשת האישור.

בית-המשפט, מפי סגן הנשיא א' בכר, קיבל את בקשת ההסתלקות תוך פסיקת גמול ושכר-טרחה למבקש ולבא-כוחו על הצד הנמוך (גמול בסך 2,500 ₪ למבקש ושכר-טרחה בסך 7,500 ₪ כולל מע"מ) (קישור לפסק-הדין).