לוגו אלכס שפירא ושות׳

תנאי שימוש

מנהלי האתר מאשרים גישה לאתר ושימוש בו, בכפוף למלוא התנאים המפורטים להלן. אף שתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחיות הקריאה, הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש, מאחר ועצם שימושך באתר מהווה הסכמה חד-משמעית ובלתי חוזרת מצדך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה והסתייגות.

1. הגדרות

1.1 "האתר" – אתר האינטרנט (www.CapiTax.co.il), שעוצב, פותח, וכפי שיתעדכן מעת לעת.
1.2 "החברה" – אלכסנדר שפירא ושות׳.
1.3 "המבזקים" – המבזקים (Newsletters) הנשלחים למי שרשום ברשימת התפוצה של האתר.
1.4 "המידע" – התכנים הכלולים באתר ו/או במבזקים לרבות העיצוב הגראפי, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי טקסט, גרפיקה, מולטימדיה וכיו"ב.
1.5 "המנהל המקצועי" – אלכסנדר שפירא, עו"ד (רו"ח).
1.6 "השירותים" – השירותים המסופקים ו/או יסופקו באתר למשתמש.
1.7 "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.
1.8 "מידע פוגע" – כל הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר שאינו חוקי ו/או מפר הסכם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או בגדר פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, השמצה, הטרדה, גזענות וכיו"ב ביטויים העלולים לפגוע באדם אחר.
1.9 "מנהלי האתר" – המנהל המקצועי והחברה לרבות מי מטעמם.
1.10 "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע.
1.11 "ספקי המידע" – צדדים שלישיים המספקים/יספקו למנהלי האתר מידע עבור האתר, ו/או מאפשרים/יאפשרו למנהלי האתר להשתמש בשירותיהם לצורך האתר.


2. בעלות, זכויות יוצרים ומגבלות בדבר השימוש באתר
2.1 האתר הינו בבעלות החברה ומופעל על-ידה.
2.2 אין בעשיית שימוש באתר כדי להקנות למשתמש זכויות בעלות כלשהן באתר ו/או במידע ו/או בשירותים.
2.3 האתר והמידע מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות. בנוסף, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל.
2.4 השירותים והמידע מועמדים לרשות המשתמש לשימושו האישי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (download) מידע, וזאת לשימושו הפרטי בלבד.
2.5 חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, למכור, לשדר, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר במידע או חלקים ממנו או בחומר אחר מהאתר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ועל-פי התנאים שייקבעו על-ידה. כמו-כן, חל איסור לעשות במידע כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותם או בשמם הטוב של המנהל המקצועי ו/או החברה ו/או בשמו של כל גורם אחר. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעת שימוש באתר הוא יפעל בהתאם לכללי השימוש המפורטים להלן:
  2.5.1 לא יעשה כל שימוש בלתי חוקי באתר;
  2.5.2 לא יגביל אחרים או ימנע מהם את השימוש באתר ובשירותים, בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק על-ידי פריצה לאתר או שינויו;
  2.5.3 לא ישלח ו/או יפיץ כל מידע פוגע;
  2.5.4 לא יתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר;
  2.5.5 לא יפיץ הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר שיש בו כדי להפר את זכויות הקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או צד שלישי או זכויות אחרות כלשהן ולא יסיר הודעה הכלולה באתר על זכויות כאמור;
  2.5.6 לא יפיץ כל הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים.
2.6 המידע והשירותים, היקפם זמינותם וכל היבט אחר הקשור עימם, המופיעים באתר והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת מנהלי האתר ללא כל צורך בהודעה מראש על כך ולפי שיקול דעתם הבלעדי. כמו-כן, מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
2.7 מנהלי האתר רשאים להפסיק באופן מיידי את נגישות המשתמש לאתר ולשירותים, בכל עת, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר, לרבות אך לא רק באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
2.8 משלוח הודעה לאתר מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תמורה מאת שולח ההודעה למנהלי האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
2.9 האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסום מטעם מנהלי האתר בדבר מבצעים, הטבות והנחות. מנהלי האתר רשאים להפסיק ו/או לשנות בכל עת את המבצעים/הטבות/הנחות כאמור, על-פי שיקול דעתם הבלעדי.
2.10 מנהלי האתר רשאים לקבוע, כי הגישה לאתר ו/או לחלקים הימנו תתאפשר באמצעות מסירת שם משתמש וסיסמת כניסה אותם תקצה החברה למשתמש. המשתמש מסכים, כי אין בהנפקת הסיסמה כדי לגרוע מזכותם של מנהלי האתר לדרוש מידע נוסף לצורך אימות זהות המשתמש ו/או לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי את סימני הזיהוי ו/או את השיטה לאימות הזהות כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי אין במתן אפשרות כניסה לאתר ללא סיסמת כניסה כדי לגרוע מתנאי הסכם זה.
2.11 בכל עת שהיא רשאים מנהלי האתר לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. המשתמש מאשר בזאת, כי בשימושו באתר הינו מסכים להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.


3. אחריות

3.1 האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש במצבו הנוכחי ("As Is") ומנהלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין.
3.2 השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במידע המועמדים לרשות המשתמש נעשה על-ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד (at your own risk).
3.3 בתחום המיסים נדרשות מומחיות ומקצועיות מיוחדות. על-כן, מנהלי האתר ממליצים לנהוג משנה זהירות עם התכנים המתפרסמים באתר ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי ממומחה לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר ובכל בעיה לה מבוקש פתרון.
3.4 המידע הינו כללי בלבד ואין לראות בו משום עצה, חוות-דעת, הצעה, הכוונה, המלצה שידול או ייעוץ מכל סוג שהוא. כמו-כן, המידע אינו מהווה פרשנות מוסמכת של הוראות החוק, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ אישי ומקצועי, לרבות על-ידי מומחה השקעות ו/או מומחה במיסים המתחשבים בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש. לאור האמור, מודגש, כי כל משתמש הפועל על-פי המידע אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
3.5 המנהל המקצועי ו/או מי מטעמו ישתדלו לתת, תוך זמן סביר, תשובות תמציתיות לשאלות מטעם המשתמשים. תשובות אלו אינן מהוות משום עצה, חוות-דעת, הצעה, הכוונה, המלצה שידול או ייעוץ מכל סוג שהוא. כמו-כן, תשובות אלו אינן מהוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן באות להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ אישי ומקצועי, לרבות על-ידי מומחה השקעות ו/או מומחה במיסים המתחשבים בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתתף. לאור האמור, מודגש, כי כל משתתף הפועל על סמך אותן תשובות אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
3.6 תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שגיאות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים מכל סוג שהוא וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים לאתר (ביחד להלן: "שיבושים"), וזאת למרות שמנהלי האתר עושים ויעשו כל שביכולתם לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר. המשתמש פוטר בזה את מנהלי האתר מכל אחריות בשל שיבושים. למען הסר ספק, המידע, כולו או חלקו, אינו בהכרח נכון למועד הגלישה בזמן אמת, ומנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן מידע זה. על-כן, מובהר, כי אין למנהלי האתר כל אחריות לנכונות המידע ו/או אמיתותו ו/או עדכניותו ו/או שלמותו ו/או התאמתו לצורכי המשתמש.
3.7 מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לכך שהשימוש באתר לא יופרע, יופסק או ייקטע ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות בחומרה, בתוכנה בתקשורת אצל מנהלי האתר ו/או אצל מי מספקי המידע (ביחד להלן: "פגם בתוכנה"). על-כן, מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם בתוכנה.
3.8 מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לכך שהאתר והשרת עליו הוקם האתר יהיו נקיים מ"וירוסים", פגמים, פריצות, נזקים, גניבות, או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים ו/או כתוצאה מאי התאמה בין האתר לבין תוכנות/קבצים של המשתמש והמשתמש פוטר בזה את מנהלי האתר מכל אחריות בעניין זה.
3.9 האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מנהלי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
3.10 מנהלי האתר רשאים לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי, שיאפשר להם לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר לאתר (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
3.11 המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את מנהלי האתר ו/או את ספקי המידע בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או כל פעולה אסורה על-פי חוק המחשבים, תשנ"ה–1995, חוק הגנת הפרטיות ו/או על-פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותיו.
3.12 למנהלי האתר לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי הנובעת מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע המצוי בו. מבלי לפגוע מכלליות האמור, מנהלי האתר לא יפצו את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד תוצאתי או דמי נזק עונשיים כלשהם שנגרמו מהשימוש באתר ו/או עקב הסתמכותו של המשתמש על המידע ו/או עקב קיום שיבושים.
3.13 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 זה, המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד מנהלי האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח–1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.


4. פרסומות מסחריות ואחרות

4.1 האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסומות מסחריות ואחרות המהוות "דבר פרסומת'" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.
4.2 מנהלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לפרסומות מסחריות ואחרות המופיעות (ככל שמופיעות) באתר ו/או במבזקים. הופעת פרסומת באתר ו/או במבזקים אינה מעידה על חסותם של מנהלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם על המפרסם ו/או על המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפרסום הוא על אחריות המפרסם בלבד ואין ולא תהיה למנהלי האתר אחריות בשום צורה ואופן לתוכנו, נכונותו, דיוקו או תקפותו.


5. קישורים

5.1 האתר כולל קישורים אלקטרוניים (Links) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "האתרים המקושרים").
5.2 אין לראות בעצם קישורים אלה את מנהלי האתר כאחראים, שולטים, מסכימים או תומכים, במפורש או במשתמע, בחוות-דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים המקושרים.
5.3 מנהלי האתר לא בדקו את האתרים המקושרים ולא אישרו אותם והם אינם ולא יהיו אחראים לתוכן ו/או איכות ו/או בטיחות האתרים המקושרים. כמו-כן, מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים על זכויות היוצרים ו/או זכויות צדדים שלישיים באתרים המקושרים.


6. שמירה על פרטיות

6.1 החברה עושה שימוש באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על פרטיות המידע המועבר על-ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר, כי לא ניתן להבטיח את אבטחת המידע באופן מושלם.
6.2 מנהלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש לצורך שיפור האתר, ליצירת קשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
6.3 למרות האמור, החברה תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
  6.3.1 אם השימוש שעושה המשתמש באתר אינו חוקי;
  6.3.2 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-ידי רשות מוסמכת;
  6.3.3 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-מנת לאכוף את יישומו הנכון והתקין של הסכם זה;
  6.3.4 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת האינטרסים של מנהלי האתר.
6.4 הוראות סעיף 5 זה אינן חלות ו/או אינן תקפות באתרים המקושרים. על-כן, על המשתמש באתרים המקושרים לקרוא ולבדוק היטב את ההוראות המתייחסות להגנת הפרטיות בכל אחד מהאתרים הללו לפני שימסור פרטים אודותיו למנהלי אותם אתרים. מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שיימסרו על-ידי המשתמש למנהלי אתרים אלה.


7. סמכות השיפוט

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הוא בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.