לוגו אלכס שפירא ושות׳

מדורים מקצועיים מיסוי שוק ההון

ההבחנה בין המשקיעים השונים בשוק ההון

ההבחנה בין משקיע שהוא יחיד לבין משקיע שהוא חברה ההבחנה בין משקיע שהוא תושב ישראל לבין משקיע שהוא תושב-חוץ

סיווּגם המיסויי של הכנסות והפסדים פיננסיים

כללי סיווּגם של הכנסות/הפסדים ממכירת נכסים פיננסיים סיווּגן של הכנסות פיננסיות שוטפות

מיסוי השקעות במניות נסחרות

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי יחיד תושב ישראל

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קופת גמל

הפטור ממס במכירת מניות נסחרות הפטור ממס על דיבידנד שמקורו במניות נסחרות

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קרן נאמנות

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קרן נאמנות חייבת מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קרן נאמנות פטורה

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי תושב-חוץ

כללי הפטור ממס רווחי הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב הפטור ממס רווחי הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב העדר החבות במס על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

חובת ניכוי מס במקור

חובת ניכוי מס במקור במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חובת ניכוי מס במקור במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל חובת ניכוי מס במקור בתשלום דיבידנד שמקורו במניות נסחרות
חוזרים של רשויות המס

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות

מיסוי השקעות באיגרות-חוב בידי יחיד תושב ישראל

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי קופת גמל

הפטור ממס במכירת איגרות-חוב נסחרות הפטור ממס על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב נסחרות

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי קרן נאמנות

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי קרן נאמנות חייבת מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי קרן נאמנות פטורה

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי תושב-חוץ

כללי הפטור ממס רווחי הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב הפטור ממס רווחי הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

חובת ניכוי מס במקור

חובת ניכוי מס במקור במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חובת ניכוי מס במקור במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל חובת ניכוי מס במקור בגין תשלום ריבית/דמי ניכיון שמקורם באיגרות-חוב נסחרות
כיבוס איגרות-חוב נסחרות חוזרים של רשויות המס

מיסוי השקעות בקרנות נאמנות

מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי יחיד תושב ישראל

מיסוי השקעות בקרן נאמנות חייבת בידי יחיד תושב ישראל מיסוי השקעות בקרן נאמנות פטורה בידי יחיד תושב ישראל
מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי קופת גמל מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי תושב-חוץ חובת ניכוי מס במקור בפדיון יחידות בקרן נאמנות ובתשלום רווחים לבעלי היחידות חוזרים של רשויות המס

מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים

מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים בידי יחיד תושב ישראל

שיעורי המס הקלות מס לבעלי הכנסות נמוכות הקלות מס לקשישים פטור ממס לפיקדון כספי שילומים או פיצויים

מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קרן נאמנות

מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קרן נאמנות חייבת מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קרן נאמנות פטורה
מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קופת גמל מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי תושב-חוץ חובת ניכוי מס במקור חוזרים מקצועיים של רשויות המס

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

חזור אל כל המדורים המקצועיים