לוגו אלכס שפירא ושות׳

מענק השתתפות בהוצאות קבועות; החלטות הוועדה לקבילוּת פנקסים; חשבוניות פיקטיביות; שומת עסקאות לפיצריה

דחיית המועד להוצאת חשבונית בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות

כידוע, סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע, כי "תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן – תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו...", כך שסעיף זה חל, בהיעדר הוראה לסתור, גם על מענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בְּשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה מכוח החלטת ממשלה מס' 5015 ("מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות").

עם זאת, שר האוצר ומנהל רשות המסים מקַדמים תיקון לתקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ("תקנות מע"מ"), כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחֵלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה ברשומות החלטת מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב (קישור להחלטה), לפיה המועד להוצאת חשבונית הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות מע"מלעניין תקבול שהוא מענק ההשתתפות בהוצאות קבועותשהתקבל בידי העוסק מיום 12.5.2020 ועד ליום 23.6.2020יהיה עד ליום 30.6.2020.

עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק יהיו רשאים לפעול בהתאם לסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ולהוציא הודעת זיכוי ולדַווח בדו"ח התקופתי בהתאם.
זאת, בהתאם להודעה שפורסמה באתר של רשות המסים (קישור להודעה).


 

החלטות הוועדה לקבילוּת פנקסים

פורסמו מספר החלטות של הוועדה לקבילוּת פנקסים בעררים שהובאו להכרעתה:
- ערר 9/15 שעניינו בפסילת ספרים למספרה עֵקב אי-ניהול ספר הזמנות, אי-הקפדה על נוהל תיקון חשבוניות וכן ביטולי חשבון רבים ללא תיעוד (קישור להחלטה);
- ערר 6/16 שעניינו בהטלת קנס על אי-ניהול ספרים ושומות תשומות (קישור להחלטה);
- ערר 8/16 שעניינו בפסילת ספרים למאפייה עֵקב ליקויים מהותיים בניהול הספרים (קישור להחלטה);
- ערר 4/17 שעניינו בפסילת ספרים (בפעם השנייה) לעסק לביצוע עבודות חשמל ושמאות רכב (קישור להחלטה);
- ערר 12/18 שעניינו בפסילת ספרים לחברה העוסקת במכירת מזכרות עֵקב אי-ניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה (קישור להחלטה);
- ערר 18/18 ו-19/18 שעניינו בהטלת קנס מכוח סעיף 95 לחוק מע"מ עֵקב אי-ניהול ו/או אי-שמירה של ספרי החברה כמתחייב מהוראות סעיף 75 לחוק (קישור להחלטה);
- ערר 23/18 שעניינו בפסילת ספרים לחברה העוסקת במכירה וייצור בטון (קישור להחלטה);
- ערר 6/19 שעניינו בפסילת ספרים לחברת מוניות (קישור להחלטה).


חשבוניות פיקטיביות – פסק-הדין בעניין ברק אלימלך

במבזק מס' 1731 מיום 29.7.2018 דיווחנו אודות פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת י' סרוסי) בעניין ברק אלימלך, בגדרו דחה בית-המשפט את הערעור שהגיש אלימלך על החלטת מנהל מע"מ תל-אביב 3 להשית עליו, בין היתר, כפל מס תשומות בגין ניכוי שלא כדין של מס התשומות הכלול ב-57 חשבוניות שהוציא לו מר עופר אביבי (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אלימלך הגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון.
בית-המשפט העליון, מפי השופטים י' עמית, ד' מינץ וע' גרוסקופף, דחה את הערעור תוך שהוא מאמץ את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מכוח סמכותו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי ומחיֵיב את המערער בהוצאות המשיב בסך 30,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).

נזכיר, כי במבזק מס' 1852 מיום 10.5.2020 (קישור למבזק) דנו, בין היתר, בפסק-הדין של השופטת סרוסי בערעור מס ההכנסה שהוגש על-ידי אלימלך ובמסגרת אותו מבזק נדרשנו גם לבקשות פסילת המותב שהוגשו על-ידיו.


חשבוניות פיקטיביות – פסק-הדין בעניין ארז סמדר

פסק-דין נוסף בנושא חשבוניות פיקטיביות ניתן ביום 14.6.2020 על-ידי בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין סמדר.
פסק-הדין עוסק בערעור על החלטת המשיב (מנהל מע"מ רמלה) בעניין שומת תשומות שהוּצאה למערער השוללת ניכוי מס התשומות הנובע מ-121 מסמכים הנחזים כחשבוניות מס.
בנוסף, עוסק פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב בעניין שומת עסקאות שהוּצאה למערער כתוצאה מאי-הכרה של המשיב בהודעות זיכוי שהוציא המערער.

בית-המשפט, מפי השופט א' גורמן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


חשבוניות פיקטיביות – פסק-הדין בעניין אמוקו לשמנים ודלק בע"מ

פסק-דין שלישי בנושא חשבוניות פיקטיביות (מכת מדינה כבר אמרנו?) ניתן ביום 18.6.2020 על-ידי בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין אמוקו לשמנים ודלק בע"מ.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


שומת עסקאות לפיצריה

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פיצה שמש.

עניינו של פסק-הדין (האוחז 62 עמודים!) בשומת עסקאות שהוציא מנהל מע"מ תל-אביב 1 לשלושת המערערים (שותפוּת פיצה שמש ושני השותפים בשותפוּת, מוני שלום וגיא שמש) בעקבות עמדתו כי האחרונים לא דיווחו נכונה על היקף עסקאותיהם.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט י' טופף, קיבל את הערעור בחלקו, תוך שהוא מטיל ביקורת על התנהלות המשיב ומחייבו בהוצאות המערערים בסכום כולל של 37,500 ש"ח (קישור לפסק-הדין).