לוגו אלכס שפירא ושות׳

27.12.10: תיקוני חקיקה חדשים: פינוי ובינוי, תמ"א 38 ופטוֹר ממס שכר לגבי מלגה לסטודנטים/חוקרים

פורסמו ברשומות שלושה תיקוני חקיקה: תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין; תיקון 68 לחוק מיסוי מקרקעין ותיקון 39 לחוק מע"מ.

תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין
כידוע, פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטוֹר מיוחד לפרוייקטים של פינוי ובינוי, כאשר על-פי סעיף 49כב לחוק, המוֹכר ליזם את הזכויות שיש לו ביחידת מגורים במתחם, יהיה פטוּר ממס שבח בגין המכירה, כולה או חלקהּ, בהתקיים התנאים הרלבנטיים ובכללם זה הדורש, כי שווי הזכות שמקבל המוֹכר בדירה החלופית אינו עולה על "תקרת השווי", המוגדרת כ-150% משווי יחידת המגורים הנמכרת ללא זכויות לבנייה נוספת, או שוויָה של דירת מגורים במתחם הפינוי ובינוי עצמו ששטחה 120 מ"ר - לפי הגבוה.

בגדרו של תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין נוספה חלופה נוספת ל"תקרת השווי" והיא שוויָיה של דירת מגורים במתחם הפינוי ובינוי עצמו, ששטחה 150% משטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ולא יותר מ-200 מ"ר. דהיינו, "תקרת השווי" כוללת כעת שלוש חלופות, לפי הגבוהה שביניהן.

עוד נקבע בתיקון, כי מכירת הזכויות ביחידת המגורים במתחם תהיה פטורה, רטרואקטיבית מיום 1.1.2010, ממס גם אם תמורתה הינה בכסף בלבד. זאת, בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי לפיו מָלאו למוֹכר או לבן-זוגו 60 שנים או שטרם מָלאו להם 60 שנים אך מי מהם נזקק לשירותי סיעוד, והתנאי הנוסף, לפיו המוֹכר רכש, בכספי התמורה, כולה או חלקהּ, בתוך 12 החודשים שפני/אחרי המכירה זכות למגורים בבית אבות, למגוריו או למגורי בן-זוגו.

להורדת התיקון, לחצו כאן.

תיקון 68 לחוק מיסוי מקרקעין
בגדרו של תיקון 62* נוסף לחוק מיסוי מקרקעין פרק חמישי 5, לפיו מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת שהוקנו לפי הוראות תמ"א 38 ("הזכות הנמכרת") תהא פטורה ממס שבח, עד גובה שוויָן של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שלושת התנאים המצטברים הבאים:
* להורדת תיקון 62 לחוק מיסוי מקרקעין, לחצו כאן.
האחד: התמורה בעד המכירה ניתנה בשירותי בנייה לפי תמ"א 38 (שירותי בנייה לפי תמ"א 38 כוללים כל אחד מאלה, לפי הוראות תמ"א 38: חיזוק של מבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 38 ("מבנה"), מפני רעידות אדמה; הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה; התקנת מעלית במבנה; עיצוב המבנה ושיפוצו; ותשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי בנייה לפי תמ"א 38 כפי שיקבע מנהל מיסוי מקרקעין) ("שירותי בנייה לפי תמ"א 38");
*

* לגבי תמורה בעד מכירה שניתנה שלא בשירותי בנייה לפי תמ"א 38 (כהגדרתה לעיל) נקבע, כי תמורה כאמור תיחשב לדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה (עלותה לצורכי מס) הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך יְיוחסו גם הניכויים והתוספות לצורכי מס.
השני: בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 38, מפני רעידות אדמה, בהתאם להוראות תמ"א 38;
השלישי: המקרקעין הנמכרים אינם מהווים מלאי עסקי בידי המוכר.

עוד נקבע, כי הפטוֹר ממס על-פי הוראות התיקון לא ישלול כל פטוֹר אחר ממס שהוא זכאי לו, ולא יהיה בזכאות לפטוֹר כאמור כדי לפגוע בזכות לפטוֹר אחר ממס, לרבות לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בידי יחיד).

בנוסף, נקבע, כי מתן שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת הפטורה ממס כאמור לעיל יהיה פטוּר גם ממע"מ.
בהתאם, נוספו לחוק מע"מ, במסגרת התיקון, הוראות סעיף 31ב שענינן בפטוֹר כאמור.

על-פי תיקון 68, כאשר המכירה של הזכות הנמכרת (כמשמעותה לעיל) מותנית בתנאי מַתלה או מהווה מכירה של אופציה, יהיה יום המכירה המוקדם שבין שני אלה: (1) המועד שבוֹ התקיים התנאי המַתלה או שבוֹ מומשה האופציה, לפי העניין; (2) המועד שבוֹ הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק.
זאת, בתנאי שנמסרה הודעה כמפורט להלן למנהל מיסוי מקרקעין.

עוד נקבע, כי על המוֹכר להודיע למנהל מיסוי מקרקעין על המכירה (דהיינו, מכירה המותנית בתנאי מַתלה או המהווה מכירה של אופציה), בתוך 30 ימים מיום ההסכם; ואילו לעניין הצהרה על מכירת הזכות הנמכרת, תחולנה הוראות החוק מיום המכירה כמשמעותו לעיל.

תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית לגבי מכירות שבוצעו החֵל ביום 18.5.2005.

להורדת התיקון, לחצו כאן.

תיקון 39 לחוק מע"מ
במבזק מיום 7.3.2010* התייחסנו לפרסומם תיקון 175, בגדרוֹ נוסף סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה, הקובע, כי מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, וכי מלגה שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני תהיה פטורה ממס הכנסה עד לסכום התקרה.
* למַעבר למבזק זה, לחצו כאן.
כאמור באותו מבזק, תיקון 175 הוסיף וקבע, כי
מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה לא תיחשב לחלק מהשכר החייב במס שכר על-פי חוק מע"מ.
ברם, הואיל והתיקון התייחס בטעות לסעיף 4(ב) לחוק מע"מ (שעניינו במוסדות כספיים) ולא לסעיף 4(א) לחוק (שעניינו במלכ"רים),* פורסם תיקון נוסף (תיקון 39 לחוק מע"מ) שהִסדיר את התקלה החקיקתית.
* עמד על כך חברי, רו"ח (עו"ד) טארק דיביני, מנהל תחום מיסוי נדל"ן במשרד רו"ח זיו האפט BDO.

להורדת התיקון, לחצו כאן.