לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון מוצע לתקנות הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי | מיסוי רווחי בנקים

תיקון מוצע לתקנות הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי

במבזק מס' 2065 מיום 25.2.2024 דיווחנו על פרסום תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ("התזכיר"), בגדרו מוצע לקבוע חובות דיווח שונות לרשות המיסים בעקבות הביקורת שביצע בישראל הפורום העולמי לשקיפוּת וחילופי מידע למטרות מס.*

* The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (קישור לדף הבית של ה-Global Forum).

ואילו במבזק מס' 2067 מיום 7.3.2024 דיווחנו על פרסום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 270) (תיקונים להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בין-לאומיות בעניין חילופי מידע), התשפ"ד-2024, במסגרתה מוצע, בין היתר, לבטל את הפטוֹר מדיווח (שבסעיפים 134ב ו-135(1)(ב) לפקודה) לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה ("עולה חדש") ותושב חוזר ותיק.*

* עם זאת, אין בהצעה כדי לבטל או לצמצם את הפטוֹר ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק אשר ימשיך להינתן על-פי ההוראות הקיימות. כמו-כן, אין בהצעה כדי לחיֵיב דיווח במהלך שנת ההסתגלות לפי סעיף 14(ב) לפקודה
להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום ו', 15.3.2024, פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשפ"ד-2024 ("טיוטת התיקון") (קישור לטיוטת התיקון).
בגדרהּ של טיוטת התיקון, מוצע לתקן את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 ("תקנות הפטוֹר") ולבטל גם בהן את הפטוֹרים מחובת דיווח שניתנים למי שהיו לתושבי ישראל לראשונה ולתושבים חוזרים ותיקים.
כמו-כן, מוצע להרחיב את הסייג הקבוע בתקנה 3(1) לתקנות הפטוֹר, כך שמי שהוא בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 135ב לפקודה לא יהיה פטור מהגשת דוח שנתי.


מיסוי רווחי בנקים

במבזק מס' 2063 מיום 31.1.2024 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הצעת חוק התוכנית המאזנת (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2024), התשפ"ד-2024 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).
בגדרהּ של הצעת החוק הוצע, בין היתר, להעלות את שיעור מס הרווח המוטל על בנק שאינו "בנק בעל היקף פעילות קטן"* מ-17% ל-26% וזאת לגבי התקופה שמיום 1.3.2024 ועד ליום 31.12.2025 ("התקופה הקובעת"), כאשר בשנת-המס 2024 יחול השיעור המוגדל לגבי החלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.

* "בנק בעל היקף פעילות קטן" מוגדר בסעיף 24(א) להצעת החוק כ"בנק ששווי נכסיו נמוך מ־5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, 'שווי נכסים', של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו, בצירוף שווי נכסים כאמור של בנק ששולט בו, ובלבד שבשווי הנכסים כאמור לא יימנה אותו נכס יותר מפעם אחת".

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול (17.3.2024) פורסם ברשומות חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024 ("החוק") (קישור לחוק).

בגדרו של החוק נקבע, כי בנק שאינו "בנק בעל היקף פעילות קטן" (כהגדרתו לעיל) ("בנק משלם") ישלם לאוצר המדינה לגבי התקופה הקובעת – שהיא התקופה שמיום תחילתו של החוק (1.4.2024) ועד ליום 31.12.2025* – תשלום שנתי בסכום השָווה ל-6% מהרווח (כהגדרתו בחוק מע"מ) שהפיק על פעילותו בישראל ("סכום התשלום השנתי").**

* עם זאת, נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי, בצו שיתקין עד ליום 31.10.2024, לקצר את התקופה הקובעת עד ליום 31.12.2024, וזאת אם נוכח כי חל שינוי מהותי בתנאים הכלכליים המשקיים הצפויים לשנת 2025 לעומת התנאים הכלכליים המשקיים שהיו צפויים לשנה האמורה ערב תחילתו של החוק, ובכלל זה בשיעור ריבית בנק ישראל, בשיעור האינפלציה או בשיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה, באופן שיש בו כדי לפגוע משמעותית ביכולת הבנקים להפיק רווחים בשנת 2025.
** בשנת-המס 2024 יחול האמור לגבי החלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.

עם זאת, אם סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2024 יעלה על 1.2 מיליארד ₪ ("הסכום המרבי לשנת 2024") או אם סכום התשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים לגבי שנת 2025 יעלה על 1.3 מיליארד ₪ ("הסכום המרבי לשנת 2025"), יוחזר לבנק משלם ההפרש שבין סכום התשלום השנתי (כהגדרתו בחוק) של כלל הבנקים המשלמים לבין הסכום המרבי לשנת 2024 או הסכום המרבי לשנת 2025 לפי העניין, כשהוא מוכפל בחלק היחסי של הבנק המשלם האמור מהתשלום השנתי של כלל הבנקים המשלמים. 

עוד נקבע, כי שיעור המס שישלם בנק משלם לפי סעיף 4(ב) רישא לחוק מע"מ על פעילותו בישראל בשנת 2025 יהיה 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק (ולא השיעור הקבוע בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 ("צו מוסדות כספיים"), שעתיד לעלות מ-17% ל-18%*), אלא אם הִתקין שר האוצר את הצו שהוזכר לעיל לגבי קיצור התקופה הקובעת, שאז שיעור המס שישלם בנק משלם מהשכר ששילם והרווח שהפיק על פעילותו בישראל בשנת 2025 יהיה לפי צו מוסדות כספיים.

* נזכיר, כי ביום 22.1.224 פורסמה טיוטת צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשפ"ד-2024 ("טיוטת הצו") (קישור לטיוטת הצו), במסגרתה הוצע לתקן את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 ולהעלות את שיעור מס השכר ומס הרווח המשולמים על פעילות בישראל של מוסד כספי מ-17% ל-18%. זאת, הָחל מיום 1.1.2025. טיוטת הצו טרם אושרה ופורסמה ברשומות.

בנוסף, נקבע, כי על התשלום השנתי תחולנה ההוראות לפי חוק מע"מ ובכללן ההוראות לפי סעיף 4(ב) לחוק והוראות בדבר דיווח, שומה, תשלום, גבייה ועונשין, אלא אם כן נקבע אחרת לעניין מסוים לפי החוק.
עוד נקבע, כי התשלום השנתי לא יוּתר בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.