לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות ועדות-הכופר בשנת 2022 | מס רכישה ופטוֹר ממס שבח ברכישת/מכירת דירה עבור/ע"י ילד יתום

החלטות ועדות-הכופר בשנת 2022 

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2022 (קישור לקובץ).

הקובץ כולל 87 החלטות, מתוכן 41 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-46 החלטות בתיקי מכס ומע"מ, תוך ש-11% מהחלטות הכופר (לעומת 7% בשנת 2021) נוגעות להשמטת הכנסות משכר דירה.

בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2016 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2017 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2018 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2019 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2020 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת-המס 2021 (קישור לקובץ).


מס רכישה ופטוֹר ממס שבח ברכישת/מכירת דירה עבור/ע"י ילד יתום

במבזק מס' 2032 מיום 20.7.2023 דיווחנו על פרסום חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון).
נזכיר, כי בגדרו של התיקון נקבע, כי לעניין שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ולעניין הזכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, ילד יתום מאחד או משני הוריו לא ייחשב לחֵלק מהתא המשפחתי.*

*וכך צוין בדברי-ההסבר להצעת החוק הפרטית מושא התיקון (הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור יחד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023, ה"ח הכנסת 80):
"חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), מכיר בהורה וילד עד גיל 18 כתא משפחתי אחד לעניין מיסוי מקרקעין. ואולם, במקרים שבהם דירת מגורים נרכשת עבור ילד יתום מאחד מהוריו מכספי הירושה של ההורה הנפטר
או מתרומות הנאספות לשם הבטחת עתידו הכלכלי של הילד, רכישת דירה עבור ילד כאמור עשויה להיחשב
לרכישת דירת מגורים נוספת של התא המשפחתי של אותו ילד, ולפיכך יחולו שיעורי המס החלים על רכישת
דירה שאינה דירה יחידה או שלא יינתן פטור ממס שבח במכירת דירת ההורה. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי החזקה שלפיה רואים רוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד לא תחול אם מדובר בילדים יתומים מאחד מההורים. הוראה זו תחול הן לעניין מס הרכישה והן לעניין מס שבח."
יושם אל לב, כי נוסח התיקון שוֹנה מהנוסח שהוצע בהצעת החוק האמורה, שכּן הוא מדבר על "ילד יתום מאחד או משני הוריו" ולא על "ילד יתום מאחד מהוריו" כפי שהוצע בהצעה.

תחולת התיקון נקבעה לגבי רכישה או מכירה של זכות במקרקעין שנעשתה ביום 13.7.2023 או לאחריו.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 6.2.2024 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופט א' דורות, יו"ר) בעניין אנסבכר (קישור לפסק-הדין).

באותו מקרה, נדוֹן ערר שהוגש בשמם של ארבעה קטינים יתומים מאב שרכשו דירות מגורים כאשר ההון העצמי גויס באמצעות תרומות והיתרה מומנה באמצעות משכנתא.
היות שרכישת הדירה נעשתה לפני תיקון 103, קבע המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים, כי רכישתה חייבת במס רכישה בשיעורים החָלים על דירה שאינה דירה יחידה, וזאת מהטעם שלאֵם הייתה דירה בבעלותה.

במסגרת פסק-הדין ניתן תוקף להסכמות הצדדים לפיה יראו את רכישת הדירות על-ידי הקטינים-העוררים כרכישת דירה יחידה לצורך מס רכישה; וכי ככל שמי מהעוררים ימכור את הדירה שנרכשה, שומרים הצדדים על טענותיהם בעניין תחולת הוראות סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין* בעניין המכירה. 

* דהיינו, לעניין סיוּוגה של הדירה הנמכרת כדירה שהתקבלה במתנה.