לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלה לעוסקים פטוּרים בשל מלחמת חברות ברזל | מערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות ישראל – עדכון | הצעת חוק למיסוי רווחי בנקים

הקלה לעוסקים פטוּרים בשל מלחמת חברות ברזל

פורסמה הודעת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


מערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות ישראל – עדכון

במבזק מס' 2030 מיום 3.7.2023 דיווחנו על הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, בנושא מערכת ההרשאות לפרוייקט חשבוניות ישראל (קישור להודעה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום א', 28.1.2024, פורסמה הודעה נוספת של מר אוחיון בנושא ובמסגרתה פירוט העדכונים שנערכו במערכת ההסמכות על-מנת לפַשט את התהליך עבור תאגידים, באמצעות השקת יישום לרישום מורשה העל במשרד המס או רישומו על-ידי המיַיצג.
למַעבר להודעה הנוספת, לחצו כאן.


הצעת חוק למיסוי רווחי בנקים

ביום ב', 29.1.2024 פורסמה הצעת חוק התוכנית המאזנת (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2024), התשפ"ד-2024 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

במסגרת הצעת החוק מוצע לבצע מספר תיקוני חקיקה ובכללם (ראו סעיף 24 להצעת החוק) העלאת שיעור מס הרווח המוטל על בנק שאינו "בנק בעל היקף פעילות קטן"* מ-17% ל-26% וזאת לגבי התקופה שמיום 1.3.2024 ועד ליום 31.12.2025 ("התקופה הקובעת"), כאשר בשנת-המס 2024 יחול השיעור המוגדל לגבי החלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.

* "בנק בעל היקף פעילות קטן" מוגדר בסעיף 24(א) להצעת החוק כ"בנק ששווי נכסיו נמוך מ־5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, 'שווי נכסים', של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו, בצירוף שווי נכסים כאמור של בנק ששולט בו, ובלבד שבשווי הנכסים כאמור לא יימנה אותו נכס יותר מפעם אחת".

עם זאת, שר האוצר יהיה רשאי, בצו שיתקין עד ליום 31.10.2024, לקַצר את התקופה הקובעת עד ליום 31.12.2024 אם נוכח כי התקיימו נסיבות שפורטו בהצעת החוק.*

* ראו סעיף 24(ד) להצעת החוק.