לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים לשנת 2022 | טופס 161 חדש | מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוּונות מול רשות המסים

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים לשנת 2022

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי חטיבת רשות לקוחות ברשות המסים, בראשות מר שלמה אוחיון סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות והממונה על חוק חופש המידע ברשות, פרסמה את הדו"ח השנתי לשנת 2022 אודות יישום חוק חופש המידע.
בגדרו של הדו"ח נכללת סקירה אודות רשות המסים, כינונה, תחומי אחריותה, תפקידיה וסמכויותיה, המבנה הארגוני שלה, רשימת בעלי התפקידים, תקציבה, פעילויותיה השונות בשגרה ובעידן של נגיף הקורונה וכן, דיווח בנוגע לבקשות לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע אשר הוגשו בשנת 2022 לרבות התפלגות המידע אודותן.

להורדת הדו"ח, לחצו כאן.


טופס 161 חדש

רקע

כידוע, בעת פרישה מהעבודה, בין אם בְּשל יציאה לפנסיה ובין אם בְּשל התפטרות או פיטורין, העובד עשוי להיות זכאי למענק פרישה, המורכב מפיצויי פיטורים וכל תשלום אחר או זכות הנובעים מהפּרישה.
נכון להיום, המעסיק נדרש לדַווח לרשות המסים על כל פרישה של עובד ולכלוֹל בדיווח את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד באמצעות טופס 161; ואילו העובד שפרש נדרש להודיע על בחירותיו בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטוֹר או ייעודם לקצבת פנסיה באמצעות טופס 161א.

בהמשך לאמור, דיווחנו במסגרת מבזק מס' 2019 מיום 23.4.2023, כי רשות המיסים הודיעה על השקת מהלך חדש, שבגדרו מעסיקים ועובדים ידַווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש, שיחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א. הטופס החדש כולל דיווחים נוספים שנועדו לשַקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפּרישה. כמו-כן, במסגרת הטופס החדש מובאות בפני העובד כל חלופות המיסוי ביחס למענקים תוך מתן הסברים מפורטים על-גבי הטופס.
בנוסף, הורחבו הסמכויות שניתנו למעסיקים, כך שהם יוכלו לאשר את בקשות העובד ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל על מתן הפטוֹר ממס, ניכוי המס ורצפים.
זאת, מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

עוד דיווחנו, כי במקביל לפרסום הטופס החדש ולהסברים בו, רשות המסים פרסמה "מדריך לעובד שפרש", המסייע לעובד שפרש במילוי הטופס ובו דגשים והסברים לחלופות העומדות בפניו ביחס למענקי הפרישה, כאשר הגישה למדריך תתאפשר גם באמצעות סריקת ברקוד בטופס.
במקביל, מקַדמת רשות המיסים – בשיתוף עם ישראל דיגיטלית ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – את פרויקט "דיווח מקוון על עזיבת מקום העבודה", במסגרתו דיווחי המעסיקים על פרישה ובחירות העובדים ביחס למענקי פרישה ייעשו באופן מקוּון.

לבסוף, דיווחנו באותו מבזק על הודעתה בנושא של רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים ברשות המיסים, לחצו כאן.

עדכון ודגשים נוספים

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי רו"ח רונית כהן פרסמה מסמך נוסף בנושא טופס 161 החדש ובו עדכון ודגשים נוספים ובכלל זאת כי הָחל מיום 1.11.2023 החובה להודיע על פרישה מעבודה תהא באמצעות הטופס החדש, וזאת ביחס לאירועי פרישה החָלים ממועד זה ואילך.

להורדת המסמך הנוסף, לחצו כאן.


מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוּונות מול רשות המסים

פורסמה הודעתו בנושא שבנדון של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.