לוגו אלכס שפירא ושות׳

התקנת דלקן כתנאי לניכוי הוצאות דלק | מע"מ בייבוא שירותים דיגיטליים מחוץ לישראל

התקנת דלקן כתנאי לניכוי הוצאות דלק

במבזק מס' 1936 מיום 15.9.2021 דיווחנו על פרסום טיוטת תיקון ("התיקון") לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995, לפיו ניכוי הוצאות דלק לצורכי מס על-פי התקנות האמורות ברכב שסיוּוגו N, M, L או T, למעט מכונה ניידת רגלית, כמשמעותם בתקנות התעבורה, יהיה בכפוף להתקנת התקן תידלוק אוטומטי ותדלוק באמצעות ההתקן וכן בכפוף לכך שלנישום יהיה בגין אותו החודש דוח ריכוז חודשי.*

* הוצע להגדיר את דוח הריכוז החודשי כדוח הכולל באופן מרוכז לגבי כל תדלוק שבוצע בחודש אחד לגבי כלי רכב מסוים את כל הפרטים המופיעים בחשבונית מס, וכן כולל פרטים מסוימים לגבי כל תדלוק של כלי רכב.

במקביל לתיקון, הוצע לבצע תיקונים דומים גם בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (לעניין ניכוי מס תשומות על רכישת דלק) וכן בצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005 (לעניין דרישת הישבון בלו על סולר לכלי רכב).

במסגרת אותו מבזק ציינו, כי הגם שמטרת התיקון ברורה – צמצום הונאות המס הנרחבות בענף הדלק ובכלל זאת הגדלה פיקטיבית של הוצאות דלק לצורכי מס – גלומה בו פגיעה כספית בלתי-מבוטלת בציבור הנישומים בְּשל העלויות הכרוכות בהתקנת הדלקן והשימוש בו וכן הגדלה אפשרית בעלות הדלק עצמו; ועל-כן יש לקוות שתבוצע חשיבה מחודשת בנושא.

ואילו במבזק מס' 1938 מיום 6.10.2021 דיווחנו, כי בהודעה שמסרו סגן השר (דאז) במשרד ראש הממשלה א' קארה וכן השר דאז במשרד האוצר ח' עמאר צוין, כי הדרישה להתקנת הדלקן כאמור תבוטל ולא תושת על רכבים פרטיים אלא על רכבים מעל 3.5 טון.*

* וכך צוין בהודעה: "שינוי הכללים היה אמור לגרום ולהעמיס חובות על עצמאים בעלי הרכבים, התקנה שאמורה למנוע הונאה בתחום הדלק, הייתה אמורה להכביד ולסרבל על כלל בעלי העסקים ולכן החלטנו לבטלה. ההחלטה הזאת הייתה אמורה להשפיע על כל עצמאי שמחזיק רכב. לצד זה הדרישה תושט רק על רכבים מעל 3.5 טון ולא על רכבים פרטיים ובעלי עסקים קטנים."

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי ביום ג' (18.4.2023) פורסמו טיוטות תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995, לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ולצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, בגדרן מוצע לקבוע, כי תנאי לניכוי הוצאות במס הכנסה, ניכוי מס תשומות וקבלת הישבון (בהתאמה) עבוּר רכב שסיוּוגו N3, N2, N1, M3, M2, M1 או T הוא שהותקן בו הֶתקן תידלוק אוטומטי ושהתדלוק נעשה באמצעות ההתקן ושלעוסק יש בגין אותו החודש דו"ח ריכוז חודשי.

להורדת טיוטת התיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995, לחצו כאן.
להורדת טיוטת התיקון לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, לחצו כאן.
להורדת טיוטת התיקון לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, לחצו כאן.


מע"מ בייבוא שירותים דיגיטליים מחוץ לישראל

במבזק מס' 2016 מיום 23.3.2023 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק) ובה, בין היתר, שורה ארוכה של תיקונים בנושא מיסוי.
במסגרת תיקונים אלה הוצע, בין היתר, להוסיף לחוק מע"מ את הוראות סעיף 16א ("החייב בתשלום המס במתן שירות דיגיטלי") ואת פרק יג'1 ("תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי").

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי בהתאם להחלטת ועדת-הכנסת, התיקונים האמורים לחוק מע"מ לא ידוֹנו במסגרת הצעת החוק.