לוגו אלכס שפירא ושות׳

נקודות לתשומת הלב לקראת תום שנת-המס 2022

תום שנת-המס 2022 מתקרב ובהתאם ראינו לנכון להביא בפניכם מספר נקודות לתשומת הלב.
מומלץ לקבל ייעוץ פרטני באשר לכל אחת ואחת מהנקודות האמורות ומובן שאנו עומדים לרשותכם לעניין זה.

תכנון מס לגבי הפסדים

כידוע, פקודת מס הכנסה מַבחינה בין מספר סוגים של הפסדים לצורכי מס, וזאת כנגזר ממקורם (הפסד מעסק, הפסד הון וכו'), מועד ההכרה בהם (בסיס מזומן למול בסיס מצטבר), שנת היווצרותם (הפסד שוטף מול הפסד מועבר) ומקורם הגאוגרפי (ישראל או מחוץ לישראל).

יכולת הקיזוז של הפסד מסוג אחד עשויה להיות רחבה משמעותית מזו של הפסד מסוג אחר,* וממילא תכנון שגוי של ההפסדים ומועד מימושם עלול להביא לתשלום מס ביֶתֶר ואף לתאונות מס.

* כך, למשל, יכולת הקיזוז של הפסדים פסיביים שמקורם מחוץ לישראל (המוסדרת בסעיף 29 לפקודת מס הכנסה) רחבה יותר מזו של הפסדים פסיביים שמקורם בישראל.

נזכיר, כי הדין הקיים אינו מאפשר קיזוז הפסדים לאחוֹר* ואף אינו מאפשר הורשת הפסדים** וממילא נדרש בעניין זה תכנון מתאים, לרבות במסגרת תכנון כולל של העברה בין-דורית.

* דנ"א 2308/15 פקיד השומה רחובות נ' דמארי (קישור לפסק-הדין).
** ע"מ (ת"א) 41641-01-14 שרגא נ' פקיד שומה חולון (קישור לפסק-הדין) (על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון, אך בעקבות בהמלצת המותב חזרו בהם המערערים מערעורם והוא נמחק (ע"א 9066/15)); ע"מ (ת"א) 12837-06-17 אנגל נ' פקיד שומה תל אביב 3 (קישור לפסק-הדין), ובערכאת הערעור: ע"א 1579/20 אנגל נ' פקיד שומה תל אביב (קישור לפסק-הדין).

עוד נזכיר, כי ככל שמדובר בקיזוז הפסדים כנגד הכנסות ו/או רווחים שמקורם מחוץ לישראל ששולם בגינם מס מחוץ לישראל, יש לתכנן את אופן ניצול הזיכוי בגין המס הזר האמור.*

* ראו לעניין זה, בין היתר, את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ה' קירש) בעניין אמות השקעות (ע"מ (ת"א) 48642-02-14).

בחינת יתרת משיכות/הלוואות בעלים והלוואות בין-חברתיות

כללי

כידוע, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק ההתייעלות" או "החוק") (קישור לחוק ההתייעלות) נכללו, בין היתר בין היתר, הוראות הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זה (ראו סעיף 94(1) לחוק ההתייעלות ע' 274 ואילך וכן סעיף 96 לחוק, ע' 279–281).
"משיכה מחברה" כוללת, בין היתר, העֳמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, במישרין או בעקיפין והנכסים שעליהם תחול הוראה זו כוללים, בין היתר, דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, ולרבות תכולתה.*

* נזכיר, כי במבזק מיום 23.8.2017 דיווחנו אודות פרסומם של שני חוזרים מקצועיים: האחד: חוזר מס הכנסה 7/2017 בנושא "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה" (קישור לחוזר); השני: חוזר מיסוי מקרקעין 8/2017 בנושא "העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה" (קישור לחוזר).
עוד נזכיר, כי במבזק מיום 15.4.2018 דיווחנו אודות פרסום טופס 1350 המהווה נספח לדו"ח והמיועד לבעל מניות מהותי בחברה שסכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת-המס וביום כלשהו בשנת-המס שלפניה על 100,000 ש"ח (קישור לטופס).
בנוסף, נזכיר, כי במבזק מיום 13.1.2019 דיווחנו אודות פרסום הודעתם בנושא של רו"ח אריה פונדק יו"ר ועדת המיסים בלשכת רו"ח ושל רו"ח אורי בארי יו"ר מרחב תל-אביב בלשכה. וכך צוין בהודעה: "הלשכה באה בדברים עם הנהלת רשות המסים בדבר הקלה או פרשנות מרחיבה או דחייה ביישום הוראות סעיף ט(1) לפקודה. הנהלת הרשות הבהירה בצורה נחרצת כי אין בדעתה לשנות חקיקה או דחיית יישום הסעיף באופן גורף. יחד עם זאת, ככל שאירעו 'תקלות' משמעותיות בתום לב כגון יתרה הקיימת מסוף 2016 שרואים אותה כדיבידנד בשנת 2017 אך חולקה למעשה בפועל בשנת 2018 ניתן לפנות למחלקה המקצועית באופן פרטני לצורך הסדרת 'התקלה'." 

למן חקיקת הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, משרדנו נתקל בשורה ארוכה של מקרים בהם התעוררה השְאֵלה האם בנסיבות העניין אכן חלות אותן הוראות.
בחלק ממקרים אלה, ניתן היה לבסס טיעונים התומכים בפרשנות לפיה אין להחיל את הוראות הסעיף. זאת, למותר לציין, תוך מתן חוות-דעת מנומקת וגילוי נאות.
מנגד, משרדנו נתקל במקרים רבים בהם לא היה כל ספק כי יש מקום להחיל את הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה ולמרות זאת הוראות אלו לא יושמו.
נזכיר, כי בעת האחרונה נחקרו תחת אזהרה בעלי שליטה ומייצגיהם בקשר לאי-יישום הוראות סעיף 3(ט1) כשהם חשודים בביצוע עבירוֹת של השמטת הכנסה מדו"ח ומסירת דו"ח כוזב בכוונה להתחמק ממס (בעל הַשליטה) וסיוע להשמטת הכנסה על-ידי הגשת דו"ח כוזב במטרה להתחמק ממס (המיַיצג).
יש אפוא, לבחון האם הוראות הסעיף חלות וככל שכן לפעול בצורה מושכלת.

במקביל לבחינת שאלת תחולתן של הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, יש גם להידרש להוראות סעיף 3(ט) ו-(י) לפקודה, כמו גם להוראות סעיף 85א לפקודה, וזאת באשר להלוואות בין-חברתיות.

כמו-כן, יש לבחון את השלכות מס ערך מוסף הגלומות במשיכות הבעלים ובהלוואות הבין-חברתיות כאמור.

יתרות זכות בחברה

כידוע, שנת 2022 עתידה להסתייים עם אינפלציה בשיעור גבוה (4.6% על-פי תחזית בנק ישראל מיום 3.10.2022).

שעה שכך, יש להקפיד, כי יתרות הזכות בגין הלוואות בעלים לחברה תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן (הפרשי ההצמדה פטוּרים ממס בידי יחידים וחברות משפחתיות).


חלוקת דיבידנד לפני תום שנת-המס

כללי

חלוקת דיבידנד אוצרת בחוּבּה השלכות מס רבות ובכללן באשר לזכאות לנַכּוֹת הוצאות מימון ואחרות, לתחולת הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה שהוזכרו לעיל כמו גם לגבי תחולת הוראות סעיף 77 לפקודה (חלוקת דיבידנד כפויה), לשיעור המס החָל בגין החלוקה (בפרט לעניין הוראות החוק לעידוד השקעות הון), לקיזוז הפסדים ועוד.
יש אפוא, לבחון את האפשרות והכדאיות בחלוקת דיבידנד לפני תום שנת-המס, וזאת תוך קביעה ותיעוד מפורטים מה מקור הרווחים מושא הדיבידנד. 

חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית ובחברת בית

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* ותיקון 245 לפקודת מס הכנסה** בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות ועל חברות בית.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק ההסדרים).
** חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (קישור לתיקון).

במסגרת כללי המיסוי החדשים נוספה, בין היתר, הגדרה לרווחים של החברה המשפחתית / חברת הבית שחלוקתם כדיבידנד לבעלי המניות תיחשב כאילו לא חולקה, דהיינו היא לא תחויב במס.
כך, לעניין חברה משפחתית נקבע (בסעיף 64א(א)(1) לפקודת מס הכנסה), כי "רווחים שחולקו מהכנסות החברה בשנים שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף זה (להלן בסעיף זה – תקופת ההטבה) [...] יראו כאילו לא חולקו, וזאת אף אם חולקו לאחר תקופת ההטבה או לאחר שהחברה חדלה להיות חברה משפחתית; לעניין זה, 'רווחים שחולקו מהכנסות החברה' – רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בתקופת ההטבה, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה [ההדגשה אינה במקור – א' ש'], ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם."
ואילו לעניין חברת בית נקבע (בסעיף 64(ג)(1) לפקודת מס הכנסה), כי "יראו את רווחי חברת הבית שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה וחולקו, בין בתקופה שבה החברה היתה חברת בית ובין לאחר שחדלה להיות חברה כאמור, כאילו לא חולק", כאשר המונח "רווחי חברת בית" מוגדר (בסעיף 64(א) לפקודה) כ"רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של חברת הבית בשנות ההטבה, בתוספת הכנסתה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברת הבית בשנות ההטבה [ההדגשה אינה במקור – א' ש'] ובהפחתת המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם".

נקל אפוא להבחין, כי היווצרותם של הפסדים בחברה משפחתית / חברת בית עלולה להקטין את הרווחים שניתן היה למושכם כדיבידנד שאינו חייב במס, כולם או חֵלקם, וממילא במקרה בו צפויים הפסדים מומלץ לשקול להקדים ולחַלק את הרווחים שנצברו בתקופת ההטבה ללא חבות במס, דהיינו בטרם היווצרותם של ההפסדים.
למותר לציין, כי בטרם ביצוע החלוקה כאמור יש להביא בחשבון את השלכותיה המשפטיות, החשבונאיות והעסקיות על פעילות החברה ובכלל זאת על צורכי המימון שלה.


שינויי מבנה

כידוע, פקודת מס הכנסה ותקנותיה מאפשרת לבצע שינויי מבנה מגוּונים בפטוֹר ממס ובכלל זאת העברת נכסים לפי סעיף 104 לפקודה,* מיזוג לפי סעיף 103 לפקודה ופיצול לפי סעיף 105 לפקודה.

* הוראה מקבילה, על-פי רוב פחות כדאית, מנויה בסעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין.

נזכיר, כי ההוראות הקבועות בסעיפים 103–105 לפקודה קובעות חבות במס רכישה בשיעור מוקטן (0.5%)* והן אינן מתייחסות להשלכות מס ערך מוסף הגלומות בשינוי המבנה** או להשלכות אחרות (למשל: חבות אפשרית בהיטל השבחה). 

* ראו בעניין זה, ובין היתר, את פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ארנה סטאר גרופ בע"מ (ע"א 1210/16).
** אך ראו סעיף 30(א)(16) לחוק מע"מ.

השלכות אלו דורשות בחינה נפרדת.

עוד נזכיר, כי במסגרת תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון) בוצעו מספר שינויים מקֵלים בהוראות סעיפים 103–105 לפקודה; וכי בעקבות התיקון האמור פורסם חוזר מקצועי (חוזר 8/2018).

לבסוף נזכיר, כי רשות המס פרסמה שורה ארוכה של החלטות מיסוי לגבי שינויי מבנה אליהן נדרשנו בעבר וכן מספר מסלולים ירוקים.*

* בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.
עד היום פורסמו מספר טפסים למסלולים ירוקים בנושא שינויי מבנה:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 980: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם (קישור לטופס);
טופס 981: מיזוג חברות אחיות (קישור לטופס);
טופס 980א: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס) (טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים);
טופס 981א: מיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס) (טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים);
טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס) (טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים).

היערכות לרפורמה הצפויה במיסוי בינלאומי

במבזק מס' 1948 מיום 21.11.2021 דיווחנו על פרסום דו"ח הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי בישראל (קישור לדו"ח), הכולל, כשמו כן הוא, הצעה לרפורמה מקיפה בתחום המיסוי הבינלאומי* ובכלל זאת שינוי בכללים בעניין זיכוי ממס, קביעת הוראות בנושא תושבוּת, תיקון ההוראות בנושא מס יציאה ובנושא חנ"ז, הרחבת דרישות הדיווח ועוד.

* מדובר ברפורמה המקיפה ביותר בתחום המיסוי הבינלאומי למן תיקון 132 לפקודה.

בכוונת רשות המסים להביא את הרפורמה לחקיקה בהקדם ויש להניח שעם הקמת הממשלה החדשה הדבר אכן יקרה, כך שמומלץ כבר בשלב זה להיערך בהתאם.

פירוק חברות פרטיות

כללי

ככלל, פירוק חברות גורר על-פי רוב חבויות המס הן לגבי החברה והן לגבי בעלי מניותיה.
עם זאת, במקרים מסוימים הפירוק אוצר בחוּבו יתרונות מס ואחרים, כל שכּן אם הפירוק יחל לפני תום שנת-המס.

כמה דוגמות מני רבות תמחשנה זאת.

פירוק חברות פרטיות בלתי-פעילות

במקרים רבים, יש המחזיקים בחברות פרטיות שאינן פעילוֹת.
פירוק מרצון של חברות אלו עשוי להיות בעל מספר יתרונות, בפרט אם הפירוק יחל לפני תום שנת-המס 2022.

ראשית, חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.
כידוע, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, לרבות חברה שאינה פעילה, חייבת כל שנה לא רק בדיווח לרשם החברות אלא גם בתשלום אגרה שנתית בגובה של כ-1,100 ש"ח (עלות מופחתת בכפוף לתשלומה במועד), כאשר אי-תשלום האגרה עלול להביא לסיוּוגה של החברה כ"חברה מפירה", סטטוס הגורר סנקציות על החברה ונושאי המשרה בה.
בהקשר זה נדגיש, כי תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001 ("תקנות האגרות") קובעות הוראת-שעה* המַקנה, בתנאים מסוימים, פטוֹר מתשלום אגרות (גם רטרואקטיבית!), אך הוראה זו עתידה לפקוע ביום 14.2.2023.**

* ראו תקנה 5א לתקנות האגרות.
* במקור, הוראת השעה נקבעה ל-5 שנים שהיו אמורות לפקוע ביום 14.12.2022, ראו תקנה 8 לתקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2017 (קישור לתקנות). עם זאת, תוקפהּ של הוראת השעה הוארך מכוח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת וזו תפקע, כאמור, ביום 14.2.2023 (ראו הודעת רשם התאגידים).

נזכיר, כי פירוק מרצון של חברה פרטית (המאוגדת בישראל) כרוך בהליך פשוט יחסית שהפך לפשוט עוד יותר בעקבות תיקון 32 לחוק החברות* שנכנס לתוקף ביום 15.9.2019 ולאחרונה ניתנו הקלוֹת לחברות מֵפרות בעלוֹת שעבודים (מתאפשרת הגשת בקשה לפירוק מרצון מזורז גם לחברות אלו) ולחברות שכבר הֵחלו בעבר במסלול פירוק מרצון רגיל (מתאפשר מַעבר מהיר למסלול הפירוק המזורז.**

* תיקון עקיף שהתקבל במסגרת חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (קישור לחוק).
** למַעבר להנחיות לגבי פירוק מרצון מטעם רשם התאגידים במשרד המשפטים, לחצו כאן.

שנית, הותרת החברה עלולה להקשות על פעילותם השוטפת של תאגידים פעילים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה, וזאת בכל הקשור לקבלת פטוֹר מניכוי מס במקור, ניהול ספרים וכו'.

שלישית, החזקת מניות בחברה (בין חברה המאוגדת בישראל ובין חברה המאוגדת מחוץ לישראל) עלולה לגרור חובת הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988 אינו חל על יחיד שהוא או בן-זוגו הם בעלי שליטה בחברה כאמור בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.
למותר לציין, כי הגשת דו"ח כאמור עלולה להביא לביקורת מצד רשויות המס לגבי אותו יחיד (ו/או החברה שבבעלותו) או למצער להגדיל את הסיכוי לביצוע ביקורת כאמור.

רביעית, ככל שענייננו בחברה המאוגדת בישראל אשר בבעלותו של יחיד הטוען כי הוא "תושב חוץ" לצורכי מס, החזקת המניות עשויה לחזק את זיקותיו של בעל המניות לישראל בעת בדיקת מרכז חייו (כאמור בהגדרת המונח "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודה).

חמישית, אפשרות לקיזוז הפסדים כנגד הכנסות ורווחים אחרים.
היה והחברה הפרטית (בין חברה המאוגדת בישראל ובין אם מחוץ לישראל) צברה הפסדים, פירוקה מרצון יביא, על-פי רוב, להיווצרותו של הפסד הון בידי בעל המניות בחברה (שהרי, הפסדי החברה מומנו, במישרין או בעקיפין (כגון: באמצעות ערבות) על-ידי בעל המניות); ומנגד להכנסה ממחילת חוב בידי החברה.
הפסד זה יוּתר לבעל המניות בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (לרבות שבח מקרקעין), כאשר אם לא ניתן לקזז את הפסד ההון בשנה שבה נוצר, אזי אותו הפסד יעבור לשנים הבאות עד שייווצר לבעל המניות רווח הון לקיזוז, וזאת ללא מגבלת זמן.*

* נזכיר, כי ככל שמדובר בהפסד הון שמקורו במכירת נכס מחוץ לישראל, יש לקזזו תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל.

בנוסף, בשנת-המס שבּה הֵחֵל הפירוק מרצון, ניתן, במקרים מסוימים, לקזז את ההפסד לא רק כנגד רווח הון מכל סוג שהוא אלא גם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו באותה שנת-מס בְּשל ניירות-ערך אחרים.

נוסיף ונציין, כי יש להיזהר מהכנסת פעילוּת לחברות בלתי-פעילוֹת. במה דברים אמורים?
במקרים רבים, בעלי חברות פרטיות בלתי-פעילוֹת (במקרים רבים, מדובר ב"חברות מדף") מעוניינים להכניס פעילוּת לאותן חברות, וזאת במקום לפתוח חברה חדשה.
מהלך כזה עשוי להתגלות כמוקש מס בעת המכירה העתידית של מניות החברה, וזאת באותם מקרים בהם החברה הוקמה (על-ידי המוֹכר) לפני 1.1.2003.
שכּן, במקרה זה, במקום ששיעור המס על רווח ההון יהיה 30%,* הוא יהיה גבוה יותר.**

* בהנחה שמדובר בבעל מניות מהותי (לא כולל מס נוסף).
** למעשה, לאור העלאת שיעור המס על רווחי הון הָחֵל ביום 1.1.2012, לפי חישוב ליניארי, נוצר מצב מעַניין לפיו שיעור המס על רווח הון במכירת מניות חברה פרטית שהוקמה (על-ידי המוֹכר) בתקופה 1.1.2003–31.12.2011 יהיה נמוך יותר משיעור המס על רווח ממכירת מניות חברה שהוקמה ביום 1.1.2012 ואילך.

פירוק איגודי מקרקעין

ככל שמדובר בחברה אשר בבעלות יחיד/ים ומחזיקה רק במקרקעין בישראל* אשר קיימת כוונה לממשם, פירוק החברה ומכירת המקרקעין בידי היחיד (דהיינו, לאחר קבלתם מהחברה אגב פירוקה) עשוי להביא לחבות מס נמוכה יותר.

* דהיינו, אין בבעלותה נכסים נוספים.

כמובן שיש לתכנן במקרה זה את החבויות והפטוֹרים ממסים כמו גם תשלומי החובה שכרוכים במהלך הכולל ובכלל זאת מס שבח, מס רכישה, מע"מ והיטל השבחה.

פירוק חברות פרטיות המאוגדות מחוץ לישראל

כידוע, חברות פרטיות המאוגדות מחוץ לישראל ואינן נחשבות לתושבות ישראל על-פי פקודת מס הכנסה עשויות, במקרים מסוימים, להיחשב ל"חברה נשלטת זרה" (כמשמעותה בסעיף 75ב(א) לפקודת מס הכנסה) או ל"חברת משלח יד זרה" (כמשמעותה בסעיף 75ב1(א) לפקודה).
פירוקן של חברות מסוג זה לפני תום שנת-המס עשוי להביא ליתרונות מס.

כך הם גם פני הדברים באשר לפירוקם של תאגידי LLC.
 

הבאנו אפוא, בפניכם מספר נקודות לתשומת הלב.
נשוב ונציין, כי מומלץ לקבל ייעוץ פרטני באשר לכל אחת ואחת מהנקודות האמורות (כמו גם לכל נקודה נוספת שדורשת בחינה מושׂכלת) ואנו עומדים לרשותכם לעניין זה.*

ליצירת קשר ישיר עם הח"מ, לחצו כאן.