לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול קנסות בשל מבצע "עלות השחר" | מסלול ירוק חדש – השתתפות מלכ"רים במכרזים של המדינה | פסילת ספרים ושומה לפי מיטב השפיטה

ביטול קנסות בשל מבצע "עלות השחר"

בשל אירועי מבצע "עלות השחר" והטלת מגבלות ביטחוניות על אזורים מסוימים בדרום הארץ, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, לאפשר "מסלול ירוק" לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה לעוסקים וללקוחות המיַיצגים שמקום מגוריהם או עסקם מצוי ב"אזור המיוחד".
ההקלה תינתן לדוחות תקופתיים למע"מ לחודש יולי 2022 אשר יוגשו באיחור ממועד הדיווח המקורי שנקבע לכלל העוסקים שאינם מדַווחים דוח מפורט למע"מ, ובלבד שהדיווח המאוחר יוגש וישולם עד ליום 23.8.2022.

למַעבר להודעת רשות המסים בעניין זה, לחצו כאן.


מסלול ירוק חדש – השתתפות מלכ"רים במכרזים של המדינה

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 30 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 938: בקשה לקביעת עלות לני"ע נסחר לצורך ניכוי המס במקור (קישור לטופס);

טופס 951: אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (קישור לטופס);
טופס 952: אישור חברת חוץ כחברה מעבידה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (קישור לטופס);
טופס 980: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 980א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 981: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 981א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברות אחיות שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלול הירוק החדש – אישור סיווג כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ לצורך השתתפות במכרז

במבזק מיום 23.1.2018 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הודעת רשות המסים בנושא "שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים" (קישור להודעה).
בגדרהּ של ההודעה צוין, כי במקרים בהם המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה תפרסם מכרז ובין מגישי הצעה למכרז יהיו גם גופים המסוֹּוגים כמלכ"ר וגם גופים המסוּוגים כעוסק לעניין חוק מע"מ, ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר המתמודד במכרז היא לשם השגת רווחים (לרבות רווח זמני שישמש את המלכ"ר בפעילותו המלכ"רית), תפעל רשות המסים לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק בְּשל הפעילות האמורה, וזאת על כל המשמעויות הכרוכות בשינוי הסיווג.

ביום 10.11.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון ב-עע"מ 6466/19 משרד הבטחון נ' עמותת חברות הסיעוד ואח' (קישור לפסק-הדין), במסגרתו נדוֹנה, בין היתר, שאלת הסיווג לצורך חוק מע"מ של פעילות מלכ"ר במתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על-ידי משרד הביטחון.
בית-המשפט העליון קבע, כי על מלכ"ר המציע מועמדותו למתן שירותים במסגרת מכרז להצטייד באישור מאת רשות המסים לצורך סיווג פעילותו לצורכי חוק מע"מ במסגרת המכרז כמלכ"ר.*

* וכך נקבע שם, בפסקה 46 לחוות דעתו של השופט י' עמית (אליה הצטרפו השופטת ד' ברק-ארז והשופט ע' גרוסקופף): "רשויות המס אינן צד לדיון, ודומה כי המשמעות האופרטיבית של המצאת אישורן לעניין הפטור לא התבררה בפנינו עד תום. עם זאת, לאחר ששקלנו את הנתונים כפי שהוצגו לנו על ידי הצדדים, אנו סבורים כי הדרך שהתווה בית המשפט המחוזי אמורה להיות דרך המלך, וככלל, על מלכ"ר שמגיש הצעה להצטייד מראש באישור מרשויות המס. עם זאת, וכחריג, ועדת המכרזים תהא רשאית להמיר דרישה זו בהמצאת אישור של עורך דין או רואה חשבון חיצוני בעל התמחות בנדון, במקרים שבהם יצרף המציע להצעתו פנייה לרשות המסים שנעשתה מבעוד מועד ולא יאוחר מ-45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז."

בהמשך לכך, נציין, כי רשות המסים גיבשה קריטריונים ותנאים מסוימים הן למלכ"רים והן למכרזים אשר בהתקיימם באופן מלא תסוּוג פעילות המלכ"ר במסגרת המכרז כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ; וכי הקריטריונים האמורים לעיל קיבלו ביטוי במסגרת בקשה למתן אישור במסגרת "מסלול ירוק" ייעודי.

למַעבר להנחייה בעניין זה של רו"ח (משפטן) רולנד עם שלם (סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים), לחצו כאן.

למַעבר לטופס 945 (המסלול הירוק החדש), לחצו כאן.


פסילת ספרים ושומה לפי מיטב השפיטה

ביום 10.8.2022 ניתן פסק-הדין (החלקי) של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין הובלות אבו מוסא סאבר בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב (פקיד-שומה באר-שבע) לפסוֹל את ספריה של המערערת, חברה פרטית העוסקת במכירה ובהובלה של חומרי גלם ללקוחות העוסקים בתחום עבודות העפר, לקבוע את הכנסתה החייבת של המערערת לשנות-המס 2012–2015 בצו על-פי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה בשל אי-סבירות כלכלית בדיווחיה ולהטיל עליה קנס גירעון בשיעור 15% בהתאם לסעיף 191(ב) לפקודה.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור באשר לפסילת הספרים וקיבל באופן חלקי את הערעור באשר לשומה שנקבעה לפי מיטב השפיטה (קישור לפסק-הדין).

נקבע, כי פקיד-השומה יתקן את השומה וכי לאחַר השלמת הנתונים, ובהתאם לתוצאתם, תינתן החלטתו הסופית של בית-המשפט באשר לשומה ובאשר לקנס הגירעון וההוצאות.