לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי | דיווח מקוצר | מענק אומיקרון | מס עיזבון

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2021

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים, חברות ומלכ"רים) להגשת הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2021.

להלן המועדים המעודכנים:
- יחידים החייבים בהגשת דו"ח שאינו מקוּון יגישו עד ליום 31.5.2022;
- יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון יגישו עד ליום 30.6.2022;
- חברות, מלכ"רים ובעלי שליטה החייבים בהגשת דו"ח יגישו עד ליום 30.6.2022.

נזכיר, כי לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.


דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ

כידוע, על-מנת לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס, הותקנו תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004.
תקנות אלו מאפשרות לבצע דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (ובכללן הכנסות פיננסיות), כאשר עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי.
עם זאת, יש לזכוֹר, כי הכְּלָלים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר עלולים להביא לחבות אפקטיבית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל. על-כן, אף אם אין חובה, בנסיבות העניין, להגיש דו"ח שנתי, ייתכן שכדאי "להתנדב" ולהגיש דו"ח שנתי (במקום הדו"ח המקוצר) ולשלם מס נמוך יותר.*

* להרחבה בנושא הדיווח המקוצר, לחצו כאן.

מועד התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ שהופקו/נצמחו בשנת 2021 לא נדחה על-ידי רשות המסים, ועל-כן יש לבצעם עד סוף החודש הזה.

נציין, כי בתי-המשפט טרם נדרשו לשאלה האם נישום* שהגיש דיווח מקוצר באיחור יהיה עדיין פטוּר מהגשת דו"ח שנתי.**

* הכּוונה, מטבע הדברים, לנישום שהגשת דיווח מקוצר על-ידיו גוררת, לאור סוג והיקף הכנסותיו, פטוֹר מהגשת דו"ח שנתי. ראו לעניין זה את הגדרת המונחים "הכנסת חוץ" ו"מקדמת מס" שבתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988.
** ראו, הגם שבהקשר לזכאות לשלם מס בשיעור 10% על-פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ (היום – שופט בית-המשפט העליון) בעניין מלר (ע"מ (י-ם) 403/10), בפס' 53 ואילך.

תזכיר חוק מענק סיוע בשל נגיף האומיקרון

פורסם תזכיר חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף האומיקרון, התשפ"ב-2022 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר, מוצע לקבוע מענק סיוע לבעלי עסקים שירדו במחזור עסקאותיהם כתוצאה מההשלכות של התפשטות נגיף האומיקרון.

הזכאות לקבלת המענק מותנית, בין היתר, בתנאים הבאים: (1) מחזור עסקאותיו של העוסק בשנת 2019, או בתקופה מאוחרת יותר ככל שעִסקו נפתח לאחר תחילת שנת 2019 ("שנת הבסיס") עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 60 מיליון שקלים חדשים; (2) מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר 2022 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים המקבילים בשנת 2019 או בתקופה מאוחרת יותר ככל שעִסקו נפתח לאחר תחילת שנת 2019 ("תקופת הבסיס"), בסכום העולה על 35% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; (3) הירידה במחזורי העסקאות כאמור בפסקה (2) נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף האומיקרון; (4) ניהול פנקסי חשבונות כדין בתקופות הרלוונטיות; (5) דיווח כדין לרשות המסים לגבי הפעילות בתקופות הרלוונטיות.

המענק ישולם בסכומים המפורטים להלן: 
(1) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס אינו עולה על 50 אלף שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(2) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס עולה על 50 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים – 3,750 שקלים חדשים;
(3) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 150 אלף שקלים חדשים – 4,600 שקלים חדשים;
(4) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס עולה על 150 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים – 5,400 שקלים חדשים;
(5) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס עולה על 200 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 250 אלף שקלים חדשים – 6,900 שקלים חדשים;
(6) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת הבסיס עולה על 250 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – 8,100 שקלים חדשים;
(7) לעוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – הסכומים המפורטים להלן, ובלבד שלא יפחתו מ-8,600 שקלים חדשים ולא יעלו על 600 אלף שקלים חדשים: (א) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו עולה על 35% ואינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס; (ב) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו עולה על 40% ואינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס; (ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס; (ד) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.


מס עיזבון

מרכז המידע והמחקר בכנסת פרסם סקירה כלכלית בנושא "הערכת הכנסות המדינה ממס עיזבון".
במסגרת הסקירה, שנכתבה לבקשתו של ח"כ דוד אמסלם, נכלל תיאור של מס עיזבון ומס ירושה, משקל הכנסות ממיסי עיזבון וירושה מהתוצר, אי שוויון והתחלקות ההכנסות והעושר בישראל ובמדינות המפותחות והערכת הכנסות המדינה ממס עיזבון.

להורדת הסקירה, לחצו כאן.