לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן בחו"ל

כללי

בעקבות שינוי שיטת המיסוי הבינלאומי במסגרת הרפורמה במס הכנסה, יחידים תושבי ישראל שלהם הכנסה שמקורהּ מחוץ לישראל חייבים, על-פי רוב, לשלם בגינהּ מס בישראל.

על-מנת לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס, נקבעה בחוק חובת דיווח מקוצר לרשויות המס פעם אחת בשנה.

עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטור מחובת הגשת דו"ח שנתי.

עם זאת, יש להדגיש, כי הכללים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר עשויים להביא לחבות אפקטיבית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל. על-כן, יש לבחון האם כדאי להגיש דו"ח שנתי על-מנת לקבל החזר מס.

מתי חל הדיווח המקוצר?

הדיווח המקוצר רק על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות: (א) היו לו "הכנסות-חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל; (ב) הוא אינו חייב בתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות; ו-(ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכל הכנסות-החוץ שלו באותה שנת מס פטורות ממס.

מהן הכנסות-חוץ? במסגרת זו נכללים רווחי הון במכירת ניירות-ערך זרים וניירות-ערך של חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה מחוץ-לישראל ובלבד שלא נוכה מהם מלוא המס לפי הוראות פקודת מס הכנסה. בנוסף, נכללים במסגרת זו מספר סוגי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל ואשר לא נוכה מהן מלוא המס לפי הוראות פקודת מס הכנסה:

1.  הכנסות מריבית שמקורן בפיקדונות בבנקים מחוץ לישראל החייבות במס בשיעור 25%;

2.  הכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל החייבות במס בשיעור 15%; 

3.  הכנסות מדיבידנד שמקורן מחוץ לישראל החייבות במס בשיעור 25%;

4.  הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים החייבות במס בשיעור 35%.

מועד הדיווח המקוצר ותשלום המס

יש לשלם את המקדמה השנתית עד ליום 30 באפריל שבשנת-המס שלאחריה. לתשלום יש לצרף דו"ח המפַרט את דרך קביעת המקדמה השנתית.