לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לשנת 2021 | הודעות הרשות | תזכיר חוק להארכת הטבות המס לתמ"א 38 | חשבוניות פיקטיביות ועוד

רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2021

כללי

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק") (קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֶמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

אי-דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דו"ח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המסים (לא כל שכּן לאור העובדה שחֵלק מהעֶמדות סותרות, בכל הכבוד, פסיקה של בתי-המשפט ואף את סעיפי החוק עצמם), תוך דיווח על נקיטת העמדה הסותרת.
עוד נדגיש, כי רשימת העמדות היא רשימה מצטברת, כך שהעמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים קודמות (ולא בוטלו) ואשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים. 

העמדות החייבות בדיווח שפורסמו בשנות-המס הקודמות

במבזקים קודמים דיווחנו על העמדות החייבות בדיווח שפורסמו על-ידי רשות המסים בשנות-המס 2016–2020.

כך, רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016 כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017 כללה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 
במקביל לרשימה זו, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018 כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
באותה שנה לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

ביום 30.12.2019 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
בשנת 2019 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו, זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

ואילו ביום 30.12.2020 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020
רשימה זו כללה 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) ועמדה חדשה אחת בתחום המכס (קישור לעמדה החדשה), דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021

אתמול (29.12.2021) פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021.

רשימה זו כוללת 12 עמדות חדשות ועדכון* של 7 עמדות קיימות בתחום מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה), וזאת לאחַר שמספר העמדות שרשות המסים ביקשה לפרסם צומצם באופן משמעותי בעקבות הדיונים שנערכו עם נציגי לשכת רואי-חשבון.

* העמדות המעודכנות מחליפות את העמדות הקודמות הָחל משנת-המס 2021, תוך שאין בראשונות כדי לגרוע מתוקפן של האחרונות לעניין הגשת הדוחות לשנות-המס הרלבנטיות.

השנה לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ, מכס ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה ממשיכות לחול העמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס) (קישור לעמדה החייבת בדיווח בנושא בלו).

ואלו העמדות החדשות בתחום מס הכנסה המצטברות לכדי 101 עמדות!! (109 עמדות בנטרול 8 עמדות שבוטלו) (קישור לרשימה המצטברת): המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכוּנים "מטבעות וירטואליים") (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 32/2017); רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכוח החוק לעידוד השקעות הון; חלוקת "רווחים כלואים" (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 67/2019); תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 70/2019); הכנסות והוצאות בגין עסקות של גידור שאינו גידור חשבונאי (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 71/2019); מתנה לתושב-חוץ מתושב ישראל אינה פטורה ממס מכוח סעיף 97(א)(5) לפקודה; לא יינתן זיכוי ממיסים שאינם מיסי חוץ אשר שולמו לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל; לא יינתן זיכוי עקיף בגין דיבידנד מגולם שמקורו ברווחי אקוויטי של חברת הבת הזרה; קביעת דיני המס בישראל לצורך קביעת ההכנסה של חבר-בני-אדם זר לעניין חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה; סיווג חברה המוחזקת בשרשרת חברות כחברה נשלטת זרה במקרה בו שיעור המס החָל על החברה המחזיקה בה עולה על 15%; רווח או הכנסה משינוי מבנה בידי חבר-בני-אדם שאינו תושב מדינה גומלת ייכלל בחישוב "רווחים שלא שולמו"; הקדש הפועל להשגת מטרה שאינה מטרה ציבורית בלבד לא יוחרג מפרק הנאמנויות; יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס בנאמנות על-ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונהּ במסגרת הֶסדרי המַעבר לנאמנויות (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 47/2017); תושב ישראל המקבל חלוקות בעקיפין מנאמנות שמקור הונהּ בנאמנות שבה הוא נהנה; נאמנות נהנה תושב-חוץ שבהתקיים תנאי יתווסף לה בעתיד נהנה תושב ישראל תסוּוג כנאמנות תושבי ישראל; סיווג של נאמנות שמקורהּ בהקניה בנאמנות תושבת ישראל בה יוצר תושב ישראל אחד לפחות או בנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה קרובים, שלא דווח על אירוע רווח הון בהקניה (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 83/2020); קיטון בהון המדוּוח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי (עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מס' 84/2020); הפסד מועבר שנצמח לתושב-חוץ טרם היותו תושב ישראל לא יוּתר בקיזוז כנגד הכנסות שהופקו בישראל לאחַר הפיכתו לתושב ישראל; וקביעת מחיר מקורי ויום רכישה בנכס שהתקבל במתנה או בהורשה מאת תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק/תושב חוזר.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ בנושא העמדות החייבות בדיווח והנכם מוזמנים לפנות אלינו הן לצורך בחינת קיומן של עמדות הסותרות את העמדות החייבות בדיווח והן לצורך קבלת חוות-דעת התומכת בעמדה סותרת כאמור.


הודעות הרשות בנושאים שונים

בימים האחרונים, פורסמו מספר הודעות חשובות על-ידי רשות המסים ובכללן בנושא מע"מ:

  • השקת שירות מקוּון חדש לפתיחת תיק עוסק פטוּר במע"מ ובמס הכנסה בממשק אחד וללא צורך בהגעה פיזית למשרדים (קישור להודעה);

  • החלת ההטבות במס לעסקות תמ"א 38 גם על עסקות שנחתמו/תיחתמנה לפני 31.12.2021 ואשר יום המכירה לגביהן נדחה לפי הוראות פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (בעניין זה פורסמה הודעה וכן הבהרה להודעה).*
    * ראו בהמשך המבזק את התייחסותנו לתזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין.


תזכיר חוק – הארכת הטבות המס לפרוייקטי תמ"א 38

פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, בגדרו מוצע להאריך את הטבות המס המנויות בפרק חמישי 5 לחוק ובסעיף 31ב לחוק מע"מ – אשר עתידות לפקוע ביום 31.12.2021 – עד ליום 1.10.2022 (מועד פקיעת תוקפה של תוכנית המיתאר הארצית בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום 5.11.20219).

למַעבר לתזכיר החוק, לחצו כאן.


חשבוניות פיקטיביות

ביום ה', 23.12.2021, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין קליין.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער על החלטת המשיב (מנהל מע"מ אשדוד) להטיל על המערער כפל-מס לפי סעיף 50(א) לחוק מע"מ בְּשל הוצאת חשבוניות פיקטיביות, לפסול את ספריו בהתאם לסמכותו על-פי סעיף 77ב(ב) לחוק, להטיל עליו קנס בגין אי-ניהול ספרים כדין בהתאם לסמכותו על-פי סעיף 95(א) לחוק ולדחות את ההשגה שהגיש על שומת מס תשומות בְּשל ניכוי תשומות על-פי חשבוניות פיקטיביות (חלק מהחשבוניות הפיקטיביות שהמערער הוציא).

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור וחִייב את המערער בהוצאות המשיב לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 100,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).


החלטה נוספת בעניין אביוב גולד בע"מ

ההליכים הקודמים

במבזק מס' 1726 מיום 1.7.2018 דיווחנו על פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אביוב גולד בע"מ וש.א.ר.פ מתכות בע"מ.

עניינם של הערעורים בשומות תשומות שהוציא המשיב (אגף המכס ומע"מ חקירות ויחידת ביקורת פשיעה חמורה) למערערות בגין ניכוי שלא כדין של מס תשומות בענף הזהב.
זאת, כחלק מפרשה מורכבת ומסועפת (שכּונתה "זוג משמיים") של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בענף הזהב, במסגרתה אנשים רבים הועמדו לדין פלילי, הורשעו וריצו עונשי מאסר ממושכים.

בפסק-דין האוחז 72 עמודים, דחה בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, את הערעור תוך פסיקת הוצאות בהוצאות משפט בסך 65,000 ₪ (קישור לפסק-הדין).

המערערות ערערו על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, כאשר במסגרת הערעור, הגישו המערערים בקשה לצירוף ראיות חדשות.

בהחלטה מיום 29.11.2020 קבע בית-המשפט העליון, כי "התיק יוחזר לבית המשפט המחוזי הנכבד לדיון בסוגיית הראיות החדשות שהגשתן התבקשה בשלב הערעור בתאריך 29.01.2020 וביחס לנפקות האפשרית של הדבר לגבי פסק הדין שניתן".

ביום 24.2.2021, וכפי שדיווחנו במבזק מס' 1904, ניתנה החלטתה של השופטת סרוסי ביחס לראיות הנוספות.
השופטת סרוסי בחנה את הראיות הנוספות וקבעה, כי אין ולא יהיה בצירופן כדי לשנות ממסקנות פסק-הדין (קישור להחלטה).*

* יצוין, כי בין המערערות לבין המשיב התגלעה מחלוקת באשר לשאלת פרשנות החלטתו של בית-המשפט העליון: האם בית-המשפט יצא מנקודת הנחה שהראיות מתקבלות לתיק ונבחנת שאלת השפעתן על פסק-הדין (כטענת המערערות), או שמא יש קודם לדון האם יש מקום לקבל את הראיות החדשות ורק לאחר מכן לדון בהשלכתן (כטענת המשיב). 
השופטת סרוסי קבעה, כי עיון בהחלטת בית-המשפט העליון מעלה כי פרשנותו של המשיב היא הנכונה.

ביום 12.7.2021, וכפי שדיווחנו במבזק מס' 1926, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור.
בית-המשפט העליון החליט ברוב דעות (המשנה לנשיאה (בדימ') ח' מלצר והשופט י' אלרון כנגד דעתה החולקת של השופטת י' וילנר) לקבל את הערעור בחלקו באופן שהתיק יוחזר לדיון מחוּדש בבית-המשפט המחוזי (קישור לפסק-הדין).

בעקבות פסק-הדין בערעור, הורתה השופטת סרוסי לצדדים, ביום 20.7.2021, להגיע להסדר דיוני בעניין המשך ניהול ההליך עד ליום 12.9.2021.

הבקשה לפסילת המותב

ביום 12.9.2021, וכפי שדיווחנו במבזק מס' 1941, המערערות הגישו בקשה לפסלוּת המותב מלשבת בדין בדיון המחודש.
זאת, בטענה, כי לאור ההחלטה בבקשה לצירוף ראיות, מותב זה אינו יכול לדון באופן אובייקטיבי בתיק; וכי ישיבתו של המותב לדון בעניין אשר בו הוא כבר הכריע מהווה בגֶדר משוא פנים ברור ואמיתי.

המשיב התנגד לבקשה, בגורסו כי זו הוגשה בשיהוי ניכר וכן מהטעם שגישת המערערות היא גישת מרחיקת לכת לפיה בכל עת שבית-משפט שדן בבקשה לצירוף ראיות דוחה את הבקשה מהטעם כי התנאי לפיו "הגשתה של הראיה הנוספת דרושה לבירור האמת" אינו מתקיים, או, בדומה דוחה בקשה להוספת טענה, הרי שהדבר יביא לפסילתו.
לשיטת המשיב, אין כל הבדל בין מקרה זה למקרה אחר בו ערכאת ערעור קיבלה ערעור על החלטתה של הערכאה הדיונית שלא לקבל ראיה או טענה נוספת; וחזקה כי מותב זה יקיים דיון מחדש ויבחן את הראיות בהתאם להוראתו של בית-המשפט העליון.

השופטת סרוסי דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).
כמוסבר להלן, על החלטה זו הגישו המערערות ערעור לבית-המשפט העליון.

החלטת השופטת סרוסי מיום 24.10.2021

כאמור, ביום 12.7.2021, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור, בגדרו הוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור בחלקו באופן שהתיק יוחזר לדיון מחוּדש בבית-המשפט המחוזי.

בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון, הבינו המערערות – ובהתאם גם הגישו הסדר דיוני לבית-המשפט – כי יש לערוך את הדיון בתיק מראשיתו, לרבות הגשת כתבי-טענות, תצהירים וראיות, זימון עדים, ניהול חקירות והגשת סיכומים, וזאת הן ביחס לבחינה לפי סעיף 138 לחוק מע"מ והן ביחס לטענה לאכיפה בררנית.
המשיב, לעומת זאת, סבר, כי מפסק-הדין עולה שיש להגיש ולערוך חקירות אך בנוגע לראיות החדשות שהגשתן התבקשה בפני בית-המשפט העליון ביחס לטענה לאכיפה בררנית ולאחר מכן להגיש סיכומים ביחס לבחינה לפי סעיף 138 לחוק מע"מ ולטענת האכיפה הבררנית.

השופטת סרוסי דחתה את בקשת המערערות להסדר דיוני וקבעה, כי הדיון יתנהל אך ורק בקשר לראיות החדשות שצירופן התבקש ובקשר לתצהיר המשיב (קישור להחלטה).

על החלטה זו הוגשה, כמוסבר להלן, בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון.

פסק-הדין בנושא פסילת המותב

כאמור, המערערות הגישו ערעור לבית-המשפט העליון על החלטת השופטת סרוסי שלא לפסול עצמה מלדון בעניינן.
ביום 2.12.2021 ניתן פסק-הדין של הנשיאה א' חיות, בגדרו התקבל הערעור (קישור לפסק-הדין).

הנשיאה קבעה, כי אמנם העובדה שבית-המשפט דן והכריע בהליך מסוים אינה פוסלת אותו מלשוב ולדון באותו עניין בעקבות התערבות ערכאת הערעור.
עם זאת, במקרה דנא מתקיימות נסיבות אשר מַצדיקות מסקנה שונה, שכּן בית-המשפט קמא נדרש במסגרת ההחלטה בעניין צירוף הראיות לפוטנציאל של ראיות אלו להשפיע על פסק דינו, והביע בהקשר זה עמדה נחרצת ומנומקת שלפיה אף אם הראיות הללו תצורפנה לא יהיה בהן כדי להביא לשינוי התוצאה.
בנסיבות אלו, ומשעה שבית-המשפט הִבהיר הבהר היטב כי הוא כלל אינו נדרש לעיון בראיות על-מנת לגבש את מסקנתו, עמדה נחרצת זו – ובלשון בית המשפט "אף אם אניח כי יש בראיות החדשות את כל מה שהמערערות מבקשות למצוא בהן, לא יהיה בצירופן כדי לשנות מפסק דיני" – מַצדיקה ולוּ משיקולים של מראית פני הצדק, כי המותב יימָנע מלהמשיך לדון בהליך ובראיות שלגביהן כבר הביע מראש דעה נחרצת.

לאור זאת, קיבלה הנשיאה חיות את הערעור וקבעה, כי הֶמשך הדיון בהליך יועבר לטיפולו של מותר אחר.

כתוצאה מכך, התיק נקבע לדיון בפני השופט ה' קירש, אשר קבע, ביום 20.12.2021, כי העברת המשך הדיון למותב אחר "אין משמעותה פתיחתן או איונן של החלטות המותב הקודם".

בקשת רשות הערעור על החלטת השופטת סרוסי מיום 24.10.2021

כאמור, המערערות הגישו בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון על החלטתה של השופטת סרוסי מיום 24.10.2021.

אתמול (29.12.2021) ניתנה ההחלטה בבקשה.
בית-המשפט העליון, מפי השופטת ד' ברק-ארז, דחה את הבקשה מבלי להידרש לתגובת המשיב (קישור להחלטה).