לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ על השקעות נוסטרו – עדכון

בשנים האחרונות, ובפרט בעקבות החלטת מיסוי מס' 4396/15 שפורסמה בתחילת חודש אוגוסט 2015 (קישור להחלטה),* הבענו לא אחת את עמדתנו, כי סיווג פעילות נוסטרו המגיעה כדי עסק כ"מוסד כספי" או כ"עוסק", וכנגזר מכך, חיובה במס רווח או, לפי העניין, במע"מ – מנוגד לתכלית חוק מע"מ, וקיימים טעמים משפטיים נכבדים (להם נדרשנו בהרחבה במסגרת חוות-דעת שניתנו על-ידי משרדנו) לביסוס עמדה שונה לפיה יש לסוַוג פעילות נוסטרו כאמור ככזו שאינה גוררת חבות במס רווח או במע"מ.

* עניינה של אותה החלטה, אשר היוותה פרסום פומבי ראשון של עמדת רשויות המס בסוגיה זו, בחברה המשקיעה בניירות-ערך עבוּר עצמה בחשבון הנוסטרו שלה, כאשר פעילותה בתחום זה הינה בהיקף גבוה ותוך ביצוע מספר רב של פעולות, והיא ממומנת, בין היתר, בהלוואות מתאגידים בנקאיים.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי היות שמדובר בפעילות עסקית, יש לסוַוגה כ"מוסד כספי" כמשמעותו בסעיף 1(א) לצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז-1977.
עוד נקבע בהחלטה, כי הסיווג כ"מוסד כספי" כאמור חל גם על התאגדויות משפטיות אחרות ככל שהן מקיימות את אותו סוג ונפח פעילות, לרבות פעילות דומה המבוצעת על-ידי אנשים פרטיים.

במבזק מס' 1931 מיום 10.8.2021, דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין י.ג.מ. השקעות בע"מ (ע"מ 54320-04-18)שלו נפקות רבה לגבי חברות ויחידים הפועלים בתחום הנוסטרו, וזאת הן לגבי העבר (הגשת בקשה להחזרי מע"מ/מס רווח ככל ששולמו) והן לגבי העתיד (שינוי הסיווג לצורכי מע"מ/מס רווח).

* למַעבר למבזק, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים החליטה שלא לערער על פסק-הדין לבית-המשפט העליון.*

* המועד האחרון להגשת ערעור על פסק-הדין היה ביום 11.11.2021.

עוד נעדכן, כי הרשות עתידה לקיים במהלך חודש דצמבר הקרוב ישיבה בנושא החבות במע"מ/מס רווח בגין השקעות נוסטרו.