לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לתקנות סדר הדין במיסים ובכלל זאת במע"מ

במבזק מס' 1746 מיום 15.10.2018 דיווחנו, בין היתר, על פרסומן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ("התקנות החדשות"(קישור לתקנות החדשות), המחליפות את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ("התקנות הישנות").
במקביל, פורסם תיקון לתקנות הישנות (קישור לתיקון) בגדרו שוּנה שמן של התקנות הישנות לתקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי-חוץ), התשמ"ד-1984 ונמחקה מרבית הוראותיהן.

באותו מבזק ציינו, כי טרם בוצעו שינויים בתקנות סדר הדין החלות על ערעורי מסים (ובכללן תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978), הגם שתקנות אלו מַפנות לחלק מהתקנות הישנות.

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם בדבר פרסום תיקונים לתקנות סדר הדין במס הכנסה,1 במיסוי מקרקעין,2 במע"מ ומס קנייה,3 במס רכוש וקרן פיצויים4 ובקבילוּת פנקסים.5

1. תקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).
2. תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).
3. תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).
4. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).
5. תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).

תשומת לבכם לתחולת התיקונים, כקבוע בתקנה האחרונה של כל אחד מהתיקונים.