לוגו אלכס שפירא ושות׳

מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים | הסכמי recharge אגב עסקה בינ"ל

מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 27 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);
טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 980: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם (קישור לטופס);
טופס 981: מיזוג חברות אחיות (קישור לטופס);
טופס 980א: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 981א: מיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלולים החדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים

אתמול הודיעה רשות המסים על פרסום שני מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים:

האחד – טופס 951 (קישור לטופס) שכותרתו "אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (נוסח חדש) התשכ"א-1961" ועניינו במתן אישור זמני (דהיינו, עד למתן החלטת מיסוי ספציפית) לעסקת רכישה שבגדרהּ מוכרים העובדים ונותני השירותים את האופציות/מניות שהוקצו להם;

השני – טופס 952 (קישור לטופס) שעניינו בחברת-חוץ שהקימה סניף בישראל המהווה מפעל קבע בישראל של אותה חברה ואשר אימצה תכנית תגמול למענקים הוניים לעובדים ונושאי משרה.
במסגרת טופס זה ניתן יהיה לאשר כי הסניף הוא מעביד שהוא מוסד קבע בעקיפין של החברה הזרה בישראל, כך שעל-פי הוראות סעיף 102(א) לפקודה תחולנה על המניות המוקצות לעובדי הסניף הוראות סעיף 102 בהקצאה באמצעות נאמן (מסלול רווח הון או מסלול הכנסת עבודה).
בדרך זו, חברות בין-לאומיות שבחרו לפעול בישראל באמצעות סניף ולא באמצעות חברת בת תוכלנה להקצות לעובדיהן תגמול הוני.


תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין-לאומית

פורסם חוזר מס הכנסה מס' 1/2021 (קישור לחוזר).

בגדרו של החוזר מובאת עמדת רשות המסים באשר לשאלה מתי תשלום של חברה מעבידה לחברת אם שלה (או לחברה אחרת בקבוצה) אשר העניקה תשלום מבוסס מניות לעובדי החברה המעבידה* מהווה בגֶדר שיפוי בגין הוצאות שכר עבודה ומתי מדובר בדיבידנד.

* החוזר חל גם על תשלומים מבוססי מניות לנושאי משרה ונותני שירותים, בשינויים המחויבים (סעיף-קטן 3.1 לחוזר).

עוד מצוין בחוזר, כי חברה שהסכמי ה-Recharge בינה לבין החברה המַקצה* והתשלומים בגינם עומדים בכלל ההוראות והתנאים הקבועים בחוזר, כך שמהווים שיפוי בגין השתתפות בהוצאות שכר העבודה ולא דיבידנד, פטורה מדיווח על עמדה חייבת בדיווח מס' 70/2019.**

* חברת האם או החברה האחרת בקבוצה שעניקה את התשלום מבוסס המניות לעובדי החברה המעבידה.
** למַעבר לעמדה זו, לחצו כאן.