לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי הכנסות של קטינים

נבקש להזכירכם, כי סעיפים 65 ו-66(א)(3) לפקודה כוללים הוראה אנטי-תכנונית, לפיה רואים הכנסות מסוימות של בן-הזוג הרשום ככוללות גם הכנסות מאותו סוג של ילדו שטרם מָלאו לו בשנת-המס 18 שנים.

עד לתיקון 147, מדובר היה בשלושה סוגי הכנסות: האחד – הכנסות מחברה שקופה; השני – הכנסות מריבית, דמי ניכיון ורווחים המשולמים על תוכנית חיסכון, פיקדון, קופת גמל או איגרת-חוב הרשומה למסחר בבורסה, או יחידה בקרן נאמנוּת, אלא אם כן נכסים אלה התקבלו בירושה; והשלישי – רווחי הון מסוימים.*

* במסגרת זו נכללו רווח הון ממכירת נייר-ערך הרשום למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל, למעט רווח הון ממכירת נייר-ערך כאמור שהתקבל בירושה; רווח הון ממכירת יחידה בקרן נאמנוּת, זולת אם היחידה התקבלה בירושה; והכנסה מעסקה עתידית שלפי הוראות חלק ה3 לפקודת מס הכנסה חל עליה שיעור המס החָל במכירת נייר-ערך הרשום למסחר בבורסה, למעט עסקה כאמור שהתקבלה בירושה.

במסגרת תיקון 147 תוקנה רשימת ההכנסות האמורות ונקבע, כי זו תכלול את סוגי ההכנסות הבאות: (א) הכנסות מחברה שקופה;* (ב) הכנסות מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, יהא מקורן אשר יהיה; (ג) הכנסה שהועברה מקרן להשקעות במקרקעין; ו-(ד) רווח הון מכל סוג שהוא.

* כזכור, בתיקון 132 קבע המחוקק הֶסדר כללי שיחליף את הֶסדר החברה המשפחתית וחברת הבית וחוֹקק את הוראות סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בחברה השקופה. דא עקא שתחילתו של סעיף 64א1 נקבעה ליום כניסתן לתוקף של כל התקנות על-פי אותו סעיף 64א1, כאשר עד היום – למעלה מ-18 שנים (!) ממועד פרסומו של תיקון 132 ברשומות – לא פורסמו תקנות כאמור, ועל-כן טרם נכנסו לתוקף הוראות סעיף 64א1.
יתרה מזאת, במסגרת תזכיר החוק שפורסם בתחילת שנת 2018 (קישור לתזכיר), נכללה הצעה לבטל את הוראות סעיף 64א1.
בהמשך לכך, נזכיר, כי ביום 24.12.2018 דחה בית-המשפט העליון (בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק) את העתירה שהוגשה על-ידי ד"ר אמנון רפאל ונשיאוּת הארגונים העסקיים ואשר בגדרהּ התבקש צו על תנאי המורה לשר האוצר לבוא וליתן טעם מדוע לא יתקין תקנות בהתאם לסמכותו לפי סעיף 64א1 לפקודה (קישור לפסק-הדין). זאת, על רקע הודעות עדכון מטעם שר האוצר שהוגשו בחודשים האחרונים ומהן עולה כי לעת ההיא טיוטת הצעת החוק לביטול סעיף 64א1 לפקודה אושרה על-ידי ועדת השרים לענייני חקיקה והיא מקודמת לקראת הגשתה לכנסת.

הכל, זולת אם הנכסים שמהם נצמחו אותן הכנסות התקבלו בירושה, או שמקורם בפיצויים/כספי ביטוח שהתקבלו בְּשל פגיעת גוף.

על-כן, יש לתכנן בהתאם את הכנסות התא המשפחתי.