לוגו אלכס שפירא ושות׳

העברת מקרקעין אגב פירוק/שינוי מבנה – זהירות!

כידוע העברת מקרקעין במסגרת פירוק החוסה תחת הוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין או במסגרת שינוי מבנה הנכלל בהוראות סעיפים 103–105 לפקודת מס הכנסה פטורה, בכפוף לתנאים הקבועים לעניין זה, ממס שבח.*

* הכּוונה, מטבע הדברים, למקרקעין שמכירתם אכן חייבת במס שבח (ולא במס הכנסה).

כמו-כן, וגם זאת בכפוף לתנאים הרלבנטיים, העברת מקרקעין כאמור חייבת, בחלק מהמקרים האמורים, במע"מ בשיעור אפס ופטורה ממס רכישה (או חייבת במס כאמור בשיעור מופחת).

ואולם, העברת מקרקעין אגב פירוק/שינוי מבנה אינה פטורה מתשלום היטל השבחה,* ככל שחל בנסיבות העניין!

* ראו, לעניין החבות בהיטל השבחה בגין העברת זכויות במקרקעין במסגרת הליכי פירוק מרצון, ע"א 6126/98 חברת חלקה 510 בגוש 6043 בע"מ (בפירוק מרצון) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חולון, פ"ד נה(4) 769 (2001) (קישור לפסק-הדין).

שעה שכך, בכל מקרה בו נבחנת האפשרות לבצע העברת מקרקעין אגב פירוק או שינוי מבנה, יש לבחון לא רק את השלכות המס הגלומות בהעברה כאמור, אלא גם את החבות האפשרית בהיטל השבחה ובכלל זאת יש לשקוֹל לבקש שומה מוקדמת מהוועדה המקומית של היטל ההשבחה שיידרש; ולבחון את תוקף והיקף השומה כאמור במאמצעות מומחה.