לוגו אלכס שפירא ושות׳

ערבות להבטחת הוצאות מנהל מע"מ; חשבוניות פיקטיביות

ערבות להבטחת הוצאות מנהל מע"מ

ביום 21.5.2019 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין גולד טק מתכות בע"מ.

המערערת – חברה שעָסקה בזיקוק מתכות וביצוע עסקאות סחר בזהב – הגישה לבית-המשפט המחוזי ערעור על החלטת המשיב לחייבהּ בשומת תשומות בסך של למעלה מ-14 מיליון ש"ח, לפסול את ספריה וכן לחייבהּ בקנס בגין אי-ניהול ספרים כדין בסך של כ-471 אלף ש"ח.
עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו, ככל שהערעור שהגישה המערערת יידחה וככל שייפסקו לטובת המשיב הוצאות משפט. זאת, בהתאם להוראות סעיף 353א לחוק החברות.
בבקשתו, טען המשיב, כי קיים חשש ממשי באשר ליכולתה של המערערת לשלם את הוצאותיה ככל שהערעור יידחה ועל-כן יש לחייבהּ בהפקדת ערובה לתשלום ההוצאות.
המשיב הפנה לכך שפעילות המערערת כמעט ופסקה ומחזוֹר פעילותה השנתי הצטמצם מכ-48 מיליון ש"ח בשנת 2017 לכ-450,000 ש"ח בשנת 2018.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).
נפסק, כי על המערערת להפקיד ערובה בסכום של 60,000 ש"ח, במזומן או בערבות בנקאית; וכי כל אחד מבעלי מניותיה של המערערת יפקיד ערבות צד ג' בסכום של 60,000 ש"ח.
עוד נפסק, כי הערבויות תופקדנה בתוך 30 ימים, שאחרת הערעור יימחק.


חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין סיטי טאור (2003) שמירה, ניקיון וכ"א בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטות המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) לפסוֹל את ספרי המערערת לשנות-המס 2012 ו-2013 בהתאם להוראות סעיף 77ב(ב) לחוק מע"מ, להטיל עליה כפל מס תשומות לפי סעיף 50(א1) לחוק וקנס לפי סעיף 95.
זאת, בגין ניכוי מס תשומות מכוח חשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות המשיב בסך 60,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).