לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה חמש החלטות מיסוי חדשות וחשובות:
  • החלטת מיסוי 1138/18 (קישור להחלטה) במסגרתה נקבע, כי שותפוּת מוגבלת העוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט העתידה לצאת בהנפקה לציבור תיחשב ל"חברה מעבידה" והזכויות בשותפוּת תיחשבנה ל"מניות", כהגדרת מונחים אלה בסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה,* ובהתאם הוראות סעיף 102 לפקודה תחולנה על כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות ההשתתפות של השותפוּת ואשר יוקצו לעובדים. זאת, בכפוף למלוא התנאים המנויים בהחלטה.
    * זאת, לאור צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017 (קישור לצו). ראו בעניין זה, את מבזקנו מיום 1.1.2017 (קישור למבזק).
  • החלטת מיסוי 2775/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהקצאת אופצות חדשות במקביל לביטול אופציות קיימות שהקצתה חברה פרטית תושבת הולנד ("חברת האם") לעובדי חברה פרטית ישראלית בבעלותה המלאה ואשר הבשלתן הייתה כפופה לאירוע של שינוי שליטה מלאה של חברת האם אשר במסגרתו יירכש כל הון המניות של חברת האם והיא לא תהיה יותר יישות קיימת ("אקזיט"). זאת, לנוכח עמדת רשות המסים לפיה תנאי הבשלה הכפוף לאירוע אקזיט אינו עומד בהוראות סעיף 102 לפקודה.
  • החלטת מיסוי 4253/18 (קישור להחלטה) שעניינה בתמחור מחדש (כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד) של תוספת המימוש באופציות שהוקצו במסלול רווח הון.
  • החלטת מיסוי 5561/18 (קישור להחלטה) בגדרה נדחתה בקשת החברה לשנות את סיווג האופציות שהקצתה ליחיד תושב ישראל ששימש כנותן שירותים לחברה ממסלול סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה למסלול רווח הון במסגרת סעיף 102 לפקודה. בהתאם, נקבע בהחלטה, כי אירוע המס יחול במועד המימוש של האופציות למניות החברה והכנסתו של הניצע במועד זה תסוּוג כהכנסה ממשלח-יד לפי סעיף 2(1) לפקודה.
  • החלטת מיסוי 9165/18 (קישור להחלטה) שעניינה בחברה פרטית שהקצתה כתבי אופציה לרכישת מניותיה הן לעובדים ודירקטורים (במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה) והן ליועצים (במסלול סעיף 3(ט) לפקודה) ואשר התקשרה בהסכם השקעה עם חברה פרטית תושבת-חוץ ("המשקיעה") לפיו תוקצינה למשקיעה 20% ממניות החברה תוך שבמקביל להסכם ההשקעה האמור נחתם בין הצדדים הסכם אופציה לפיו למשקיעה תהיה זכות לרכוש את כל יתרת הון המניות של החברה (הן מבעלי המניות בחברה והן מהעובדים והיועצים) בתמורה שנקבעה מראש. במסגרת ההחלטה נקבע, כי ככלל מתן אופציית הרכישה על-ידי העובדים והיועצים למשקיעה, לשם רכישת זכויותיהם בחברה, מסוּוגת כאירוע מכירה לכל דבר ועניין, אך מועד אירוע המס, חישוב שווי ההטבה הנצמח לעובדים וליועצים וכן ניכוי המס הימנו יידָחו ל"מועד המימוש" כהגדרת מונח זה בסעיף 102(א) לפקודה או בהתאם לאמור בסעיף 3(ט) לפקודה, לפי העניין.