לוגו אלכס שפירא ושות׳

הושק מסלול ירוק נוסף בנושא מיסוי אופציות לעובדים

מבוא
בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.

בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.

בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.

עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

 

עד היום פורסמו 12 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:

 • טופס 903: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
 • טופס 904: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
 • טופס 905: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל - Step-up (קישור לטופס);
 • טופס 906: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא הקצאת יחידות למניה - RSU (קישור לטופס);
 • טופס 907: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
 • טופס 911: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
 • טופס 912: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
 • טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
 • טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
 • טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
 • טופס 916: בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 917: בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס).
המסלול הירוק החדש
אתמול פרסמה רשות המיסים מסלול ירוק חדש (טופס 922) בנושא הוספת מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ובחלוקת דיבידנדים, במסגרת הענקת אופציות לעובדים, שמטרתם לשמר את שווי ההטבה הכלכלית לעובדים (קישור לטופס).
מסלול זה מתווסף ל-6 המסלולים הירוקים הקיימים בנושא אופציות לעובדים ואשר הושקו בעבר על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים וצפוי לקצר בכ-50% את משך זמן הטיפול במיסוי מכשירים הוניים המוענקים לעובדים בעת יישום מנגנוני התאמה שונים 

 

כדוגמה, אחד ההסדרים הכלולים במסלול מאפשר לחשב את תקופת ההקפאה למימוש האופציות לעובדים באמצעות נאמן, הָחל ממועד ההקצאה הראשוני של האופציות ולא ממועד ביצוע ההתאמות, על-מנת ששיעור המס שייגבה בעת מימוש האופציות יהיה בשיעור מס רווחי הון, ולא מס שולי שלרוב יהיה משמעותית גבוה יותר.
אמצעי נוסף להגנה על נכסי העובדים שנקבע במסלול זה הוא קביעת תנאים מחייבים להחלת ההסדרים המיסויים, ביניהם איסור על ביצוע התאמות בנוגע לאופציות באופן שונה בין עובד לעובד, או על ביצוע התאמות באופן גבוה יותר למי שאינו עובד החברה מבלי להחיל את אותו השינוי על העובדים.