לוגו אלכס שפירא ושות׳

מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינויי מבנה ואיחוד מסלולים קיימים | סעיף 3(ט1) – תזכורת | חקיקה שבדרך: מס נסועה לגבי רכבים חשמליים וניכוי מס תשומות בבניית בניין לשכירות מוסדית | דע זכויותיך וחובותיך 2023 | סילוק על הסף של ערר מס רכישה ועוד

12/03/2024

דע זכויותיך וחובותיך 2023

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2023 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 264 לפקודת מס הכנסה מיום 31.5.2023.*

* תיקון 264 לפקודת מס הכנסה נכלל כתיקון עקיף במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים) ובמסגרתו תוקנו סעיפים 64א2 ו-64א3 לפקודה (שעניינם בקרן להשקעות במקרקעין) וכן נוספה לסעיף 122 לפקודה ההוראה החדשה שעניינה בניכוי דמי שכירות של דירה בחישוב ההכנסה החייבת מהשכרת דירה אחרת.

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת-המס 2023

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן


פודקסט בנושא מענק עבודה

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלה לערוץ ראיון בנושא מענק עבודה עם מר יגאל ימיני, מנהל תחום בכיר מענק עבודה ברשות המיסים. 

להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן);
 • איך עושים תיאום מס והחזר מס (להאזנה, לחצו כאן);
 • קרן הפיצויים של מס רכוש – חלק ראשון (להאזנה, לחצו כאן); קרן הפיצויים – חלק שני (להאזנה, לחצו כאן);
 • למה רכב צריך בלמים? (מינהל המכס) (להאזנה, לחצו כאן);
 • השינויים במיסוי מקרקעין (להאזנה, לחצו כאן).

אישורי מיסים לצורך תיקון צו בית משותף באזור האישי באתר רשות המיסים

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים ודוברוּת משרד המשפטים לפיה ניתן מעתה להנפיק את אישורי המיסים לצורך תיקון צו בית משותף דרך האיזור האישי באתר הרשות.

למַעבר להודעה לחצו כאן.


חקיקה שבדרך

מס נסועה

ביום 7.3.2023 פורסם תזכיר חוק מס נסועה, התשפ"ד-2024 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1263 מיום 14.1.2024, מוצע לקבוע מיסוי של 15 אגורות בגין כל קילומטר שנוסע רכב חשמלי (וסוגי רכבים נוספים שאינם משתמשים בבנזין או בסולר).
זאת, הָחל מיום 1.1.2026.

ניכוי מס תשומות בבניית בניין לשכירות מוסדית לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

במבזק מס' 1947 מיום 21.11.2021 דיווחנו על פרסום חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022) התשפ"ב-2022 ("חוק התכנית הכלכלית") (קישור לחוק התכנית הכלכלית), בגדרו נכלל, בין היתר, תיקון עקיף (תיקון מס' 75) לחוק עידוד השקעות הון ("החוק"),* שבמסגרתו נוספו לפרק שביעי 1 לחוק הוראות לגבי המסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית".

* ראו סעיף 67 לחוק התכנית הכלכלית.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 7.3.2023 פורסם תזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

במסגרת התזכיר מוצע להוסיף לחוק מע"מ הוראה חדשה (סעיף 41א) לפיה בעל בנין לשכירות מוסדית על-פי פרק שביעי 1 לחוק יהיה זכאי לנַכּוֹת את מס התשומות ששימש לבניית הבניין על אף שההשכרה למגורים פטורה ממע"מ (לפי סעיף 31 לחוק מע"מ); ומנגד, הוא יחויב במע"מ בעת שימכור את הדירות לשכירות מוסדית שבבניין או בתום תקופת השכרת הדירות על ידיו לפי פרק שביעי 1 לחוק, לפי המוקדם.
בנוסף, ולהבטחת גביית המע"מ במכירת הדירות המושכרות בידי מי שיבחר לנַכּוֹת את מס התשומות בבנייה, מוצע לתקן את הוראות סעיפים 16 ו-73 לחוק מיסוי מקרקעין (התניית הרישון בפנקס המקרקעין בהמצאת אישור מנהל מע"מ והצהרה בדבר ניכוי מס תשומות, בהתאמה).

הגם שיש לברך על התזכיר, מסופקנו אם ההקלה המוצעת תביא לבחירה במסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית" שאוצר בחוּבּו חסרונות רבים.


סעיף 3(ט1) לפקודה – תזכורת

כידוע, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק ההתייעלות" או "החוק")* (קישור לחוק ההתייעלות) נוספו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זה.**

* ראו סעיף 94(1) לחוק ההתייעלות, עמ' 274 ואילך, וכן סעיף 96 לחוק, עמ' 281-279.
** נזכיר, כי במבזק מיום 23.8.2017 דיווחנו אודות פרסומם של שני חוזרים מקצועיים: האחד: חוזר מס הכנסה 7/2017 בנושא "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה" (קישור לחוזר); השני: חוזר מיסוי מקרקעין 8/2017 בנושא "העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה" (קישור לחוזר).
עוד נזכיר, כי במבזק מיום 15.4.2018 דיווחנו אודות פרסום טופס 1350 המהווה נספח לדו"ח והמיועד לבעל מניות מהותי בחברה שסכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת-המס וביום כלשהו בשנת-המס שלפניה על 100,000 ש"ח. להורדת הטופס המתייחס לשנת-המס 2021, לחצו כאן.

התייחסנו במבזקים קודמים לסוגיות שונות מבּין אלו שמשרדנו נתקל בהם ביחס להוראות הסעיף ובכלל זאת לשאלת תחולתן של אותן הוראות על משיכה מחברה זרה בידי תושב-חוץ,* ההשלכות הגלומות במכירת חפצי אמנות מבעלי שליטה בחברה לחברה,** הלוואה הניתנת לחברה אחרת שאינה תאגיד שקוף*** ועוד.

* מבזק מס' 1909 מיום 5.4.2021 (קישור למבזק).
** מבזק מס' 1980 מיום 22.6.2022 (קישור למבזק).
*** מבזק מס' 1989 מיום 31.8.2022 (קישור למבזק).

בהמשך לכך, נבקש להזכירכם, כי במסגרת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק)* "מועד החיוב" כהגדרתו בסעיף 3(ט1)(1) לפקודה** נדחה לגבי יתרות חובה כספיות צבורות לתום שנת-המס 2022 בשלושה חודשים.***

* למַעבר למצגת של משרדנו בנושא "הארכת מועדים ודחיית תקופות עקב מלחמת 'חרבות ברזל'", לחצו כאן.
** וזה נוסח ההגדרה: "'מועד החיוב' – אחד מאלה: (1) במשיכת כספים מחברה – בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו; [...];"
*** ראו בעניין זה, ובין היתר, פסקה 2.3.2 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2024 בנושא "הנחיות בעניין יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023".

כלומר, ניתן להחזיר את יתרת החובה שנמשכה, שמועד החיוב בגינהּ היה אמור להיות ביום 31.12.2023, עד ליום 31.3.2024.*

* אם יתרת החובה לא תוחזר עד ליום 31.3.2024 יראו את מועד החיוב בגינהּ לעניין אותו סעיף 3(ט1) לפקודה כמועד החיוב המקורי.

מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינויי מבנה ואיחוד מסלולים קיימים

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 31 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ותושב חוזר ותיק (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו בעסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.
טופס 938: בקשה לקביעת עלות לני"ע נסחר לצורך ניכוי המס במקור (קישור לטופס);
טופס 945: אישור סיווג כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ לצורך השתתפות במכרז (קישור לטופס);
טופס 951: אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (קישור לטופס);
טופס 952: אישור חברת חוץ כחברה מעבידה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (קישור לטופס);
טופס 980: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*
* טופס זה אוחד עם טופס 980א – ראו להלן.

טופס 980א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*
* כאמור, טופס זה אוחד עם טופס 980 – ראו להלן.
טופס 981: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*
* טופס זה אוחד עם טופס 981א – ראו להלן.

טופס 981א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברות אחיות שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*
* כאמור, טופס זה אוחד עם טופס 981 – ראו להלן.

טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.
טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלולים הירוקים החדשים ואיחוד המסלולים

במבזק האחרון (מבזק מס' 2067 מיום 7.3.2024) דיווחנו על פרסומן של 5 החלטות מיסוי בידי מחלקת שינויי מבנה שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים.

עוד לא יבשה הדיו על אותן החלטות ואתמול (11.3.2023) פרסמה מחלקת שינוי המבנה 4 מסלולים ירוקים חדשים:
טופס 982א: העברת מלוא הזכויות בחברה פרטית תושבת ישראל לחברה פרטית תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104א(א) לפקודה (קישור לטופס);*

* מדובר, כאמור, במסלול ירוק חדש, דהיינו הוא מתווסף למסלול הירוק הקיים שעניינו בהעברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (טופס 982).

טופס 983: מיזוג בדרך של החלפת מניות (לרבות מיזוג עם שלד ציבורי) לפי סעיף 103כ לפקודה (קישור לטופס);
טופס 984: פיצול אנכי לחברה חדשה או למספר חברות בתום השנה או בתום רבעון (קישור לטופס);
טופס 984א: פיצול אופקי לחברה חדשה או למספר חברות בתום השנה או בתום רבעון (קישור לטופס).

בנוסף למסלולים החדשים, אוחדו המסלולים המיועדים למיזוג חברת בת פרטית עם ולתוך חברת אם (טפסים 980 ו-980א) ולמיזוג חברות אחיות (טפסים 981 ו-981א) כך שלכל אחד מהמיזוגים האמורים קיים מסלול ירוק אחד בין אם מדובר במיזוג בתום שנת-המס ובין אם מדובר במיזוג בתום רבעון (טפסים 980/980א ו-981/981א), וזאת תוך צמצום מגבלת ההפסדים שניתן להעביר מחברה לחברה בעת המיזוג (ראו סעיף-קטן 5.5 בחלק א' של הטפסים החדשים) והרחבת האפשרות למיזוג חברה שהכנסתה או הפסדיה אינם מעסק אלא מדמי שכירות פסיביים לפי סעיף 2(6) לפקודה (ראו סעיפים-קטנים 5.3 ו-5.4 בחלק א' של הטפסים החדשים).

הוספת המסלולים החדשים ואיחוד המסלולים הקיימים תוך הרחבת תחולתם חשובים ביותר ויש כמובן לברך על כך.


סילוק על הסף של ערר מס רכישה

ביום 3.3.2024 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בנוף הגליל – נצרת בעניין חישמה.

המנוח אחמד חישמה ("המנוח") הגיש למשיב (מנהל מיסוי מקרקעין) הצהרה על רכישה ללא תמורה של דירת מגורים מאביו תוך שטען כי מדובר בדירתו היחידה ועל-כן הוא אינו חייב במס רכישה (כנגזר ממדרגת המס הראשונה בשיעור 0% שחלה בעת רכישת דירה יחידה).*

* אך ראו פס' 16 לפסק-הדין, שם מצוין כי מדובר ברכישה שנעשתה ביום 2.5.1990 וכי באותו מועד לא היה הבדל בין שיעורי מס הרכישה בין דירה יחידה לבין דירה שאינה דירה יחידה.

המשיב לא קיבל טענה זו וקבע, כי במועד קבלת המַתנה היה המנוח בעלים של דירה נוספת ובנסיבות אלו חִייב אותו במס רכישה לפי המדרגות החלות על דירה שאינה דירה יחידה.
העורר, עיזבון המנוח, הגיש השגה על השומה והשגתו נדחתה. מכאן הערר.
ביום 12.1.2023 התקיים דיון בפני ועדת-הערר שבמהלכו הסכים ב"כ העורר עם עמדת המשיב ביחס למצב המשפטי הרלבנטי ביום העִסקה לרבות חיוב העורר במס רכישה. באותו דיון, התנגד המשיב להעלאת טענות ביחס לשווי המכירה של הדירה היות שסוגיה זו לא הייתה במחלוקת.
ברם, בתצהיר שהגיש העורר הועלו טענות ביחס לשווי כאמור.
משכך, הגיש המשיב בקשה לסילוק הערר על הסף, וזאת בטענה כי הסעד נשוא הערר הפך לתיאורטי ומיצה עצמו, ולחלופין, מחמת אי-מיצוי הליכים.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת ע' הוד, קיבלה את בקשת המשיב והורתה כי הערר יסולק על הסף (קישור לפסק-הדין).


ביטול הליך פשיטת רגל לבקשת רשות המיסים

ביום 3.3.2024 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין שרף.

ביום 9.8.2017 ניתן צו לכינוס נכסי החייב הראל יהושע שרף ("החייב") שכנגדו אושרו תביעות חוב בסך כולל של 6,145,764 ₪ מהן סך של 583,194 ₪ בדין קדימה.
עיקר חובותיו של החייב הם לרשות המיסים בגין מספר תביעות חוב שונות ובכלל זאת תביעת חוב של פקיד-שומה אשקלון שאושרה בסך של 1,733,262 ₪, תביעת חוב של מס הכנסה ניכויים שאושרה בסך של 1,295,534 ₪, תביעת חוב של מיסוי מקרקעין שאושרה בסך של 935,086 ₪ ותביעת חוב של מע"מ שאושרה בסך של 632,176 ₪.

רשות המיסים הגישה בקשה להורוֹת על ביטול ההליך עֵקב ניצול לרעה ויצירת חובות משמעותיים (בהיקף מיליוני ₪) כלפי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין, בהיקף העולה על 90% מחובות החייב וזאת שעה שרובם של החובות אינם ברי הפטר (קנסות) ומקורם בפעולות במרמה. 

בית-המשפט, מפי השופט ג' דניאל, קיבל את הבקשה והורה על ביטול ההליכים בתיק (קישור לפסק-הדין).