לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין חדש: זכות הנישום לעיון במסמכים למול חובת החיסיון

16/01/2013

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז, מפי השופט ד"ר א' סטולר, בעניין ד"ר אמיר ולדמן (ע"מ 28115-02-11).

באותו מקרה, וכחלק מהמחלוקת העיקרית בין המערער לבין פקיד-שומה כפר-סבא לגבי שאלת סיוּוגו של תאגיד LLC בבעלותו החלקית של המערער כתאגיד שקוף לצורכי מס, הגיש המערער בקשה למתן צו לגילוי מסמכים.
בגדרהּ של הבקשה, התבקש בית-המשפט להורות למשיב להעביר לעיונו מסמכים, לרבות הסכמים, שבוצעו לטענת המערער עם נישומים אחרים ובהם "הושקפו" תאגידי LLC לעניין מיסוי מכירת החזקותיהם של תאגידים אלה בחברות בנות. זאת, ללא שמות הנישומים.

השופט ד"ר א' סטולר דחה את הבקשה.

לדבריו, טענת המערער הינה טענה בעלמא שאינה נתמכת בראיות ומסתמכת על השמועה בלבד. המערער לא ציין ולא הצביע על מקרים דומים בהם נהג המשיב באופן התומך בגרסתו, מלבד אמירה כי קיבל מידע זה מבאי-כוחו, ולא הציג ולוּ ראשית ראיה למקרים דומים כאמור, כך שמדובר ב"מסע דייג" שתכליתו השגת מידע שאינו מצוי כיום בידי המערער.
השופט סטולר הוסיף וקבע, כי המסמכים המבוקשים לא שימשו כלל את המשיב בהוצאת הצו, וממילא אין למערער זכות על-פי דין לקבלם.
עוד קבע השופט, כי מוצדקת טענת המשיב, לפיה אין לרשות המיסים כל יכולת מעשית לאתֵר במחשביה דווקא את הסכמי השומה שעניינם "השקפת הכנסה של תאגיד LLC", שכּן אין אפיון לפי נושאים לשומות באופן כללי, ולשומות באופן פרטני. בנסיבות אלו, מן הראוי להחיל את הוראות סעיפים 8(1) ו-9(ב)(1) לחוק חופש המידע, הפוטר את הרשות מחובת מסירת המידע כאשר יש בכך משום הכבדה בלתי-סבירה.
לבסוף, ציין השופט, כי קבלת הבקשה הייתה סותרת את ההלכה המפורשת, לפיה זכות העיון נסוגה מפני חובת החיסיון הקבועה בפקודת מס הכנסה, וזאת לרבות במקרה של הצגת הנתונים בעילום שם.