לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ

13/04/2017

נבקש להזכירכם, כי יש להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4.2017.

מהו הדיווח המקוצר?
על-מנת לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס, נקבעה בחוק חובת דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (ובכללן הכנסות פיננסיות) פעם אחת בשנה. המדובר בתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004 ("תקנות הדיווח המקוצר").
עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי. עם זאת, יש לזכוֹר, כי הכללים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר ואשר יפורטו בהמשך עשויים להביא לחבות אפקטיבית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל.
על-כן, אף אם אין חובה, בנסיבות העניין, להגיש דו"ח שנתי, ייתכן שכדאי "להתנדב" ולהגיש דו"ח שנתי (במקום הדו"ח המקוצר) ולשלם מס נמוך יותר.

 הדיווח המקוצר חל על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות: (א) היו לו "הכנסות-חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל; (ב) הוא אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי ובתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות;* ו-(ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכּל הכנסות-החוץ שלוֹ באותה שנת-מס פטורות ממס.

* המונח "יחיד" מוגדר בתקנות הדיווח המקוצר כלמעט "מי שחלות עליו הוראות תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982". ואילו המונח "נישום" מוגדר בתקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982 כ"אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה שנדרש לשלם מקדמותיו בהתאם לתקנות אלה...".

 מהן "הכנסות חוץ"? במסגרת זו נכללים רווחי הון במכירת ניירות-ערך זרים וניירות-ערך של חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל ובלבד שלא נוכה מהם מלוא המס בישראל.*

* למעשה, נישום שישלם (באפריל 2017) מקדמה בְּשל הכנסות-חוץ על-פי תקנות הדיווח המקוצר בגין רווחים (בשנת-המס 2016) ממכירת ניירות-ערך הנסחרים שלא נוכה מהם מס במקור יהיה פטוּר, בתנאים מסוימים, מהגשת דו"ח שנתי בגין שנת-המס 2016, וכנגזר מכך, יהפוך רטרואקטיבית למי שאינו כפוף לחובת הדיווח והתשלום של המקדמה החצי-שנתית בגין אותם רווחים בשנת-המס 2016. ספק אם לכך כּיוֵון המחוקק, שהרי את המקדמה החצי-שנתית נדרש היה לשלם ביום 31.7.16 וביום 31.1.17, ואילו המקדמה בְּשל הכנסות-חוץ משולמת עד ליום 30.4.17.

בנוסף, נכללים במסגרת זו מספר סוגי הכנסות שמקורן בחו"ל ואשר לא נוכה מהן מלוא המס בישראל: (א) הכנסות מריבית שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 25%; (ב) הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל החייבות במס בשיעור 15%; (ג) הכנסות מדיבידנד שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 25% (או 30%); ו-(ד) הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים החייבות במס (נכון לשנת-המס 2016) בשיעור 30%.

 במקביל לחובה להגיש דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ קיימת חובה לשלם מקדמה שנתית בְּשל אותן הכנסות. הדיווח והתשלום חייבים להיעשות לכל המאוחר עד ליום 30.4 שבשנת-המס העוקבת לשנת הדיווח (דהיינו עד 30.4.2017).*

* מכאן עולה לכאורה, כי נישום הכפוף לדיווח המקוצר זוכה לפטוֹר מהפרשי הצמדה וריבית בגין המס על הכנסות-החוץ עד ליום 30.4.2017, בעוד שהנישום "הרגיל" מחויב בהפרשי הצמדה וריבית מתום שנת-המס 2016.

כיצד מחושבת המקדמה? ככלל, יש לכפוֹל את הכנסת-החוץ בשיעור המס החָל עליה לפי הוראות החוק, וזאת תוך הבחנה בין הכנסות-החוץ השונות, כאשר מסכום המקדמה יש להפחית את המס הזר ששולם בְּשל אותה הכנסת-חוץ (אך לא יוֹתר מסכום המקדמה שחושבה כאמור).
עוד נקבע, כי לא יוּתר בחישוב המקדמה כל ניכוי הוצאות,* זיכוי או קיזוז הפסדים במסגרת חישוב המקדמה.

* ניכוי הוצאות מתאפשר רק כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל ומוגבל להוצאות פחת וניכוי נוסף בְּשל פחת.

זאת ועוד, לגבי הכנסה מדמי שכירות והכנסה מהימורים/הגרלות/פרסים נקבע, כי היחיד לא זכאי להפחית את מסי-החוץ ששילם בגין אותן הכנסות.
מגבלות אלו מהוות חסרון משמעותי ביותר בהשוואה לדו"ח השנתי "הרגיל", שכּן הן עשויות לגרום לכך שהמס המשולם לפי כללי הדיווח המקוצר עשוי להיות גבוה יותר מאשר במסגרת הדו"ח השנתי, ולכן יש לבחון אם כדאי "להתנדב" ולהגיש דו"ח שנתי במקום הדיווח המקוצר.

כיצד מבוצע הדיווח המקוצר?
כדי לבצע את הדיווח המקוצר יש לפְנות לפקיד-השומה ולמלא טופס 5329ב (פרטים על הכנסות ונכסים בחו"ל) (להורדת הטופס לחצו כאן).
לאחר מכן, מקבלים שוברי דיווח מקוצר (כנגזר ממהות ההכנסה), ממלאים את אותם שוברים ומשלמים את המס בהתאם (הכל, לא יאוחר מיום 30.4 של שנת-המס העוקבת לשנת הדיווח, קרי: לכל המאוחר ביום 30.4.2017).