לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים | החלטות מיסוי חדשות במע"מ

26/05/2016

פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים

ביום 2252016 ניתן פסק-הדין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אבגי.

העוררים מכרו ביום 21.11.2011 דירת מגורים בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו לפני ביטולו בתיקון 76 (הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אחת לארבע שנים).
ביום 1.1.2014 מכרו העוררים דירת מגורים נוספת ("הדירה הראשונה") בגינהּ ביקשו העוררים פטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו לאחַר תיקון 76 (הפטוֹר ממס שבח למי שמוֹכר שתי דירות קטנות ורוכש תחתן דירה אחת).
המשיב הוציא לעוררים שומה לפי מיטב השפיטה בגדרהּ קבע, כי העוררים אינם זכאים לפטוֹר לפי סעיף 49ה בגין מכירת הדירה הראשונה, וזאת לאור הוראת-המַעבר של תיקון 76 וחִייב את העוררים בתשלום מס שבח.
ביום 11.3.2014 הגישו העוררים השגה על השומה שהוּצאה להם בגין מכירת הדירה הראשונה. באותו יום, דיוְוחו העוררים על מכירת דירה נוספת ("הדירה השנייה") מיום 11.2.2014, בגינהּ ביקשו העוררים לשלם מס שבח לפי החישוב הליניארי המוטב, כשמאוחר יותר, טענו העוררים, כי הם זכאים בגין מכירה זו לפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק, דהיינו כדירה יחידה.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח ג' יחזאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג), דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).

השופטת וינשטיין קבעה, כי אין לקבל את טענת העוררים לפיה הערר מתייחס גם לשומה נשוא מכירת הדירה השנייה. שכּן, העוררים לא הגישו השגה על דרישת התשלום שהוּצאה להם לגבי דירה זו בעקבות החישוב הליניארי המוטב ודרישה זו אינה מהווה שומה לפי מיטב השפיטה.

למעלה מן הצורך, וכמבואר להלן, קבעה השופטת וינשטיין, כי לא נפל כל פגם בחיוב העוררים במס שבח על-פי החישוב הליניארי המוטב בגין מכירת הדירה השנייה.
ודוק: השופטת וינשטיין קבעה, כי הפטוֹר ממס שבח הקבוע בסעיף 49ה לחוק הותנה – הן בנוסחו לפני תיקון 76 והן בנוסחו לאחַר התיקון – במימושו של פטוֹר "רגיל" במכירה הנוספת, ולענייננו במכירת הדירה השנייה; אלא שהעוררים לא היו זכאים לפטוֹר "רגיל" במכירת הדירה השנייה, וזאת לאור הוראת-המעבר שנקבעה בסעיף 44(ד)(1) לתיקון 76 לפיה לא יינתן בתקופת-המעבר (1.1.2014–31.12.2017) פטוֹר ממס לפי סעיף 49ב(2) (פטוֹר ממס לדירה יחידה) למי שבמועד המעבר (1.1.2014) היו לו שתי דירות מגורים; וכי מגבלה זו היא ששוללת מן העוררים את הפטוֹר לפי סעיף 49ה.

עוד קבעה השופטת וינשטיין, כי העוררים אינם זכאים לחישוב הליניארי המוטב ביחס לשתי הדירות שנמכרו על-ידם (ולמעשה אף העוררים לא טענו זאת), וזאת מהטעם שאינם עומדים בתנאי שבסעיף 44(ד)(1)(א) לתיקון 76, בּשל מכירת הדירה מ-2011. על-כן, ניתן היה ליתן לעוררים חישוב ליניארי מוטב רק ביחס לדירה אחת, וזאת כפי שנתבקש המשיב ואף עשה בפועל.


החלטות מיסוי חדשות במע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
להלן תמציתן:

  • החלטת מיסוי 9158/16 (קישור להחלטה) שעניינה באי-חבות במס שכר בגין עובדים של רשות מקומית (מלכ"ר) המושאלים לתאגיד מים וביוב (עוסק);

  • החלטת מיסוי 5823/16 (קישור להחלטה) שעניינה באישור רשימון ייבוא כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ.