לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא מיסוי אופציות לעובדים - הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise

22/06/2014

במבזק מיום 18.6.14 דיווחנו אודות פרסומה של החלטת מיסוי חדשה בנושא הארכת מועד פקיעת אופציות שהוקצו בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

עוד לא יבשה הדיו על המבזק האמור ומחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי נוספת (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה הנוספת בהקצאה של כתבי אופציות על מניות על-ידי חברה פרטית תושבת ישראל לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה", כאשר ההקצאה בוצעה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה.

ייחודה של ההקצאה בכך שמימוש האופציות למניות ייעשה בשיטת ה-Net-Exercise, דהיינו מימוש האופציות ייעשה על-בסיס שווי המניות במועד המימוש כאמור, כנגזר מהרווח הגלום באופציה ומבלי שהעובד ישלם תוספת מימוש לחברה.

על-פי החלטת המיסוי, מימוש האופציות למניות בשיטת ה-Net-Exercise לא ייחשב לאירוע מס ו/או להפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה ורווח ההון שייצמח לעובד במועד המימוש יחויב במס רווח הון בשיעור 25% (זולת אם המימוש יחול לפני "תום התקופה" שאז תקום חבות במס הכנסה) אלא אם במועד המימוש תתקבל כמות מניות עודפת מֵעבר לזו המשַקפת את הרווח הגלום באופציות שאז יראו בכל כמות המניות העודפת כהכנסת עבודה החייבת במס שולי.