לוגו אלכס שפירא ושות׳

20.2.12: בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע - פעילותה של רשות מקומית בתחום סילוק והטמנת פסולת נכללת בפעילויותיה המלכ''ריות לצורכי מע''מ

פורסם פסק-הדין בעניין המועצה האזורית בני שמעון (ע"מ (ב"ש) 17628-12-10).
 
המערערת הינה מועצה אזורית בצפון מערב הנגב. במסגרת פעילותיה המוניציפאליות השונות, מַפעילה המערערת, באיזור שיפוטה המוניציפאלי, אתר לסילוק ולהטמנת פסולת הידוע כ"אתר דודאים".
בהיותה רשות מקומית, מסוּוגת המערערת לצורך חוק מע"מ כמלכ"ר. עם זאת, ביום 6.9.2010 החליט מנהל מע"מ לשנות את סיווג המערערת, בכל הקשור לפעילותה באתר דודאים, ממלכ"ר לעוסק". כנגד החלטה זו, הוגש ערעור זה.
 
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי הנשיא י' אלון, קיבל את הערעור.
אומנם, בית-המשפט דחה את טענתה החלופית של המערערת, כי פעילותה במטמנת דודאים עומדת במבחני המלכ"ר שנקבעו בהלכת עמותת בשערייך ירושלים (ע"א 767/87).
עם זאת, בית-המשפט קיבל את טענתה המרכזית של המערערת, לפיה בהיותה מלכ"ר "ציבורי" (דהיינו, כזה המוגדר בחלופה הראשונה להגדרת מלכ"ר שבסעיף 1 לחוק מע"מ), אין מקום להפעלת סמכות המנהל לבוֹדד פעילות מפעילויותיה, הנמנות על-פי דין - ולענייננו, פינוי, מחיזור והטמנת פסולת ואשפה - מסיוּוגה הכולל כמלכ"ר.