לוגו אלכס שפירא ושות׳

6.1.11: פורסם חוק המדיניות הכלכלית: תיקוני חקיקה מהותיים במס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ומיסוי מקרקעין

פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 ("החוק" או "התיקון")).

אף כי חלק בלתי-מבוטל מהתיקונים בתחום המיסוי שנכללו בהצעת-החוק הועבר למסלול חקיקה רגיל (ובכלל זאת, השינוי המהותי והיסודי שהוצע לבצע בשיטת הדיווח והליכי השומה הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין), החוק עדיין כולל מספר תיקוני חקיקה מהותיים, ובכלל זאת התיקונים הבאים:

ביטוח לאומי

 • הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה מממעסיקים על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע. זאת, בתוקף הַחֵל ביום 1.4.2011.
 • התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות תופחת מ-10 פעמים השכר הממוצע במשק ל-9 פעמים השכר הממוצע (לגבי שנת-המס 2011) ול-8 פעמים השכר הממוצע (לגבי שנת-המס 2012).
  זאת, למרות שתקרת התשלום הייתה אמורה לחזור ביום 1.1.2011 ל-5 פעמים השכר הממוצע.

הקלוֹת מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ ופטוֹר ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב

 • סכום השקעתו של יחיד במניות של "חברת מטרה", עד לגובה של 5 מליון ש"ח, יותר לו בניכוי, בתנאים מסוימים, מכלל הכנסתו בשנת-המס, במשך שלוש שנות-מס ממועד תשלום ההשקעה.
 • חברה מוטבת/מועדפת הרוכשת "חברה מזכה" תוכל, בתנאים מסוימים, להפחית לצורכי מס את עלות הרכישה לאורך חמש שנות-מס ממועד הרכישה.
 • תושב ישראל שהיה לראשונה לתושב כאמור (עולה חדש) בתקופה 1.1.2011–31.12.2015 או יחיד ששב והיה לתושב ישראל (תושב חוזר) בתקופה האמורה לאחַר שהיה תושב-חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות ("תושב מוטב") שהוזמן, בהיותו תושב-חוץ, לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים ("מוסד"), יהיה, בתנאים מסוימים, פטוּר ממס לגבי הכנסתו מתמלוגים המתשלמת מאת חברת יישום שבבעלות המוסד, במשך 5 שנות-מס שתחילתן בשנת-המס הראשונה שבהּ הֵחל לקבל הכנסה כאמור.
 • בהעדר הוראת תחולה ספציפית, תחול ההוראה הכללית שבסיפא לתיקון, לפיה תחילת הוראות אלו ביום 1.1.2011.

מס הכנסה

 • ביטול הוראות הפטוֹר ממס לגבי הכנסה של תושב-חוץ מדיבידנד מחברה שמניותיה נסחרות בבורסה או מריבית על איגרות-חוב לתקופה של 12 שנים לפחות הנסחרות בבורסה (סעיף 9(15ב) לפקודה).
 • אי-התרה בניכוי של הוצאות אש"ל (הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשׂתכרות ובין מחוצה לו).
  בהקשר זה נזכיר, כי ביום 21.12.2010 פורסמו ברשומות תקנות* המבטלות, החֵל ביום 1.1.2011, את תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, המסדירה את אופן ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כהוצאה מותרת.

  * להורדת התקנות,
  לחצו כאן.
 • בהעדר הוראת תחולה ספציפית, תחול ההוראה הכללית שבסיפא לתיקון, לפיה תחילת התיקונים האמורים ביום 1.1.2011.

מע"מ

 • הרחבת הגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ, כך שמכירת מקרקעין לקבוצת רכישה (כהגדרתה בחוק*) בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין תיחשב לעסקת אקראי ותחויב במע"מ.
  * "קבוצת רכישה" מוגדרת כקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שאינו דירת מגורים או שהוא דירה המיועדת לשַמש למגורים, באמצעות גורם מארגן,** ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית.***
  ** "גורם מארגן" מוגדר כמי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית,*** והכל בתמורה**** בעבור פעולות הארגון כאמור.
  *** "מסגרת חוזית" מוגדרת כמערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי.
  **** "תמורה" מוגדרת במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה-כסף.
 • החרגת עסקת אקראי כאמור מהוראות סעיף 21 לחוק מע"מ, המסמיכה את שר האוצר לקבוֹע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס.
 • תחולת התיקונים כאמור נקבעה לגבי עסקת אקראי שנעשתה ביום 1.1.2011 ואילך, למעט לגבי עסקת אקראי שמהווה מימוש אופציה* שדוּוחה למנהל מיסוי מקרקעין עד ליום 18.10.2010 (המועד בו הצעת החוק פורסמה ברשומות).
  * וכלשון התיקון: "למעט לגבי עסקת אקראי של מכירת זכות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין או מימוש אופציה לפי פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין...".

מיסוי מקרקעין

 • הטלת מס רכישה על חברי קבוצת רכישה כאילו רכשו מוצר מוגמר (דירה או מבנה אחר), ולא קרקע.
 • מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה לא תירשם בטאבו אלא אם יומצא אישור ממנהל מע"מ, לפיו המע"מ בגין אותה מכירה שולם או שניתנה ערובה לתשלומו במועד (זאת, בנוסף לאישורי המיסים הנדרשים כיום).
 • יום המכירה במכירת זכות במקרקעין המותנית בהתקיימות תנאי עתידי שלפיו יוגדלו אפשרויות הניצול של הזכות לפי תוכנית (כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה), שתמורתה הושפעה מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה אינה בכסף - יהיה יום אישור התוכנית.
  עם זאת, הצדדים למכירה כאמור יחויבו במתן הודעה מתאימה (בטופס שייקָבע) למנהל מיסוי מקרקעין תוך 30 יום מהיום שהיה נקבע כיום המכירה לולא הוראה זו.
 • בנסיבות מיוחדות שבהן אדם שלוֹ חוב מס סופי העביר את נכסיו לאחֵר ללא תמורה או שהעבירן בתמורה למי שיש לו עִמו יחסים מיוחדים, ניתן יהיה לגבות את המס המתחייב מאת מקבל הנכס. זאת, בדומה להוראות הקבועות בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.
 • תחולת התיקונים כאמור נקבעה לגבי מכירת זכות במקרקעין (או פעולה באיגוד מקרקעין) שנעשתה ביום 1.1.2011 ואילך.

חוק עידוד השקעות הון

 • התיקון כולל שינוי מהותי בהוראות החוק לעידוד השקעות הון.
 • זאת, בין היתר, בהתבסס על ממצאי הוועדה שמונתה בתחילת שנת 2010 על-ידי שר האוצר ושר התעשייה המסחר והתעסוקה לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקים הניתנים לפי חוק זה.

להורדת התיקון, לחצו כאן.